← Back to Main

Syarat Penggunaan

 1. Perakuan dan Penerimaan

 • 1.1

Perjanjian antara anda dan Milieu Insight Pte. Ltd. (“Milieu”) ini menentukan cara anda menggunakan aplikasi mudah alih, tapak, atau apa-apa platform tinjauan lain milik Milieu yang boleh Milieu kendalikan (secara bersesama, “Platform”). Apabila anda memilih 'Saya bersetuju', itu bermaksud bahawa anda bersetuju terikat dengan syarat-syarat (“Syarat”) ini. Sekiranya anda tidak berhasrat untuk menerima Syarat ini, sila hentikan penggunaan Platform dengan serta-merta.

 • 1.2

Milieu berhak, menurut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, mengehadkan, atau menghentikan apa-apa aspek, kandungan, atau ciri Platform, atau apa-apa aspek yang berhubung dengan penggunaan Platform.

 • 1.3

Milieu berhak mengubah suai atau meminda Syarat ini atau mana-mana bahagiannya, tanpa notis kepada anda. Milieu akan memaklumi anda apabila perubahan sedemikian dibuat pada Syarat ini dan penggunaan anda yang berterusan pada Platform membentuk perakuan bersetuju dengan apa-apa pengubahsuaian atau penyemakan yang dibuat pada Syarat ini dan persetujuan berterusan anda akan terikat dengan Syarat yang diubah suai tersebut. Milieu berhak terhadap pentafsiran muktamad bagi Syarat ini dan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa ralat atau perkara yang tidak dimasukkan dalam Syarat ini.

 • 1.4

Panel Milieu kami terdiri daripada para pengguna yang menerima dan menjawab tinjauan daripada Milieu melalui Platform (“Panel Milieu”) tersebut. Apabila anda menjadi ahli Panel Milieu, itu bermaksud anda bersetuju membenarkan kami berkomunikasi dengan anda melalui pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih, pemberitahuan dalam apl, e-mel, SMS, Facebook atau apa-apa cara lain yang anda persetujui untuk kami berkomunikasi dengan anda berkaitan keahlian Panel Milieu anda dan peluang untuk menyertai apa-apa aktiviti yang berkaitan.

2. Syarat Penyertaan & Pendaftaran

 • 2.1

Hak anda untuk menyertai apa-apa aktiviti pada Platform tersebut bersyarat dengan jelas mengikut pematuhan anda terhadap Syarat ini dan terhadap semua dasar dan garis panduan yang dapat dikenakan kepada Platform yang boleh Milieu sediakan dari semasa ke semasa.

 • 2.2

Anda tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti Milieu atau di mana-mana Platform jika anda dianggap sebagai bawah umur di negara tempat tinggal anda. Walaupun anda perlu berumur 16 tahun ke atas untuk menyertai Platform. Jika anda berumur 16 tahun ke atas tetapi masih dianggap sebagai bawah umur di negara tempat tinggal anda, anda hendaklah mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda yang kami harap meluluskan penggunaan Platform oleh anda dan telah membaca dan bersetuju dengan ini. SyaratSetakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Milieu tidak bertanggungjawab terhadap sebarang aktiviti yang boleh dijalankan oleh kanak-kanak bawah umur tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaga mereka yang sah. Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga yang sah dan anda memberikan kebenaran anda untuk anak anda mendaftar dan mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti Milieu atau menggunakan mana-mana Platform, anda akan dianggap telah membaca dan bersetuju dengan Terma ini oleh bawah umur anda dan akan mengambil tanggungjawab atas tindakannya.

Anda juga perlu menjadi warganegara, atau menetap secara tetap di negara tempat anda mendaftar untuk mana-mana Platform kami untuk layak menyertai Platform.

Apabila anda mengakses atau menggunakan Platform, itu bermaksud anda menggambarkan dan menjamin bahawa anda memenuhi keperluan kelayakan yang dinyatakan di atas. Sekiranya anda tidak memenuhi apa-apa keperluan kelayakan, Milieu berhak sepenuhnya untuk menggantung penggunaan anda pada mana-mana bahagian Platform, termasuk hak anda untuk menuntut ganjaran tanpa liabiliti untuk mengganjari anda kerana tidak boleh menggunakan Platform atau apa-apa kehilangan hak terhadap apa-apa ganjaran.

 • 2.3

Untuk menjadi ahli Panel Milieu, anda perlu mendaftar dengan Milieu dan mencipta Akaun Milieu pada salah satu Platform (“Akaun Milieu”) dengan mengikut proses pendaftaran yang dinyatakan di bawah ("Proses Pendaftaran Milieu").

 • 2.4

Bakal Ahli dikehendaki melengkapkan borang pendaftaran Akaun Milieu untuk menjadi anggota Panel Milieu. Borang pendaftaran Milieu mungkin merangkumi:

(A) borang pendaftaran yang terdapat pada aplikasi mudah alih tinjauan Milieu;

(B) borang pendaftaran yang dianjurkan oleh Milieu dan diakses melalui tapak web pihak ketiga (contohnya, Facebook); atau

(C) borang pendaftaran yang mungkin terhad semata-mata kepada pernyataan persetujuan untuk menyertai Panel Milieu.

 • 2.5

Disebabkan Milieu menerima permohonan anda untuk membuat Akaun Milieu dan memberi anda Akaun Milieu, akses untuk menganggotai Panel Milieu, dan/atau untuk menggunakan Platform tersebut, anda bersetuju untuk:

(A) Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda apabila digesa oleh Proses Pendaftaran Milieu;

(B) Menyelenggarakan dan sentiasa mengemas kini butiran peribadi anda, termasuk Akaun Milieu anda, agar maklumatnya sentiasa benar, tepat, terkini dan lengkap;

(C) Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda apabila digesa oleh Milieu semasa menggunakan Platform tersebut; dan

(D) Memberikan jawapan tinjauan yang jujur dan tepat berdasarkan sepanjang pengetahuan dan keupayaan anda.

 • 2.6

Jika anda memberikan apa-apa maklumat yang (atau disyaki) tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, Milieu berhak menggantung atau menamatkan keahlian Panel Milieu anda, akaun Milieu anda dan atau penggunaan pada Platform tersebut. Apa-apa Mata terakru dalam Akaun Milieu yang digantung atau ditamatkan mungkin luput.

 • 2.7

Hanya satu Akaun Milieu dibenarkan bagi setiap ahli yang diberikan Mata (sebagaimana yang ditakrifkan dalam 2.12). Mana-mana ahli yang didapati memiliki beberapa Akaun Milieu boleh menyebabkan semua Akaun Milieu miliknya ditamatkan tanpa notis dan apa-apa Mata terakru dalam Akaun Milieu tambahan itu akan luput. Milieu berhak menarik balik, menuntut semula atau mendapatkan bayaran balik untuk apa-apa ganjaran yang dituntut atau hadiah yang dimenangi melalui Akaun Milieu tambahan yang tidak sah. Milieu boleh meminta bukti pengenalan diri sekiranya berlaku pertikaian. Alamat e-mel yang unik mesti digunakan bagi setiap Akaun Milieu.

 • 2.8

Alamat e-mel sekali pakai dan / atau sementara bukan bentuk alamat e-mel yang boleh diterima atau yang dibenarkan di Milieu atau mana-mana platformnya. Sebarang Akaun Milieu yang didapati berkait dengan alamat e-mel sekali pakai atau boleh dibuang mungkin akan mengakibatkan semua Akaun Milieu mereka dihentikan tanpa notis dan sebarang kredit yang diperoleh dalam Akaun Milieu tambahan tersebut akan dilucutkan.

 • 2.9

Setiap ahli mesti menggunakan peranti mudah alih mereka sendiri untuk mencipta Akaun Milieu. Para ahli tidak dibenarkan mengakses lebih daripada sebuah Akaun Milieu pada peranti mudah alih mereka sendiri, atau berkongsi peranti mudah alih untuk menggunakan Platform itu. Tindakan sedemikian boleh menyebabkan Akaun Milieu ahli digantung, dibatalkan, atau kedua-duanya sekali.

 • 2.10

Setiap Akaun Milieu mesti diakses hanya oleh setiap ahli yang alamat e-mel uniknya digunakan untuk pendaftaran, dan tidak boleh diakses oleh mana-mana individu lain tanpa kebenaran dan pengesahan bertulis daripada Milieu. Anda bersetuju untuk memberitahu Milieu dengan serta-merta apabila anda menyedari bahawa, atau mengesyaki terdapat apa-apa penggunaan maklumat log masuk atau akaun Panel Milieu anda tanpa keizinan, atau apa-apa pelanggaran keselamatan yang lain.

 • 2.11

Sekiranya terdapat individu lain mengakses Akaun Milieu anda, Milieu berhak menggantung akaun tersebut sehingga penyelesaian dicapai. Milieu boleh menuntut semula apa-apa Mata atau insentif yang diperoleh melalui akses oleh pengguna tanpa keizinan, yang tidak boleh ahli atau pengguna tanpa keizinan buat dakwaan terhadap Milieu.

 • 2.12

Para ahli boleh mengakru Mata untuk Akaun Milieu ("Kredit") mereka mengikut cara yang ditetapkan oleh Milieu, yang merangkumi penyertaan dalam apa-apa aktiviti yang memberikan Mata. Amaun Mata terakru untuk penyertaan dalam aktiviti sedemikian akan dimaklumkan kepada ahli melalui komunikasi yang sah.

 • 2.13

Melainkan sebaliknya diberitahu secara khusus, Mata hanya boleh diperoleh dengan cara mengikut apa-apa dan semua arahan yang berkaitan dengan perolehan Mata. Kegagalan ahli mengikut apa-apa arahan atau prosedur yang dikehendaki boleh mengakibatkan Mata tidak diperoleh, yang tidak boleh ahli buat dakwaan terhadap Milieu.

 • 2.14

Mata yang diperoleh akan direkodkan dalam Akaun Milieu ahli, dan hanya tersedia untuk penebusan apabila ahli telah mencapai tahap penunaian tertentu seperti yang ditentukan oleh Milieu. Mata tidak boleh dipindahkan kepada Akaun Milieu yang lain ataupun dikumpulkan dalam apa-apa cara manakala jualan atau pertukaran Mata tidak dibenarkan sama sekali. Mata tersebut tiada nilai wang, dan tidak boleh digunakan untuk apa-apa tujuan selain menebus ganjaran. Apabila sudah digunakan, Mata tidak boleh dibayar balik.

 • 2.15

Milieu berhak menukar jenis aktiviti yang membolehkan Mata diakru dan mengubah kekerapan undangan kepada ahli untuk menyertai aktiviti sedemikian. Ganjaran yang ditawarkan dan tahap penunaian yang diperlukan untuk penebusan Mata adalah tertakluk pada perubahan. Semua ganjaran tertakluk pada ketersediaan.

 • 2.16

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Platform dalam apa-apa cara selain secara jujur, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, memberikan jawapan palsu. Milieu berhak menyelaraskan amaun Mata terakru Ahli atau menafikan penebusan apa-apa Mata jika mana-mana jawapan tinjauan Ahli mengandungi (atau disyaki mengandungi) data dipalsukan atau dianggap tidak tepat menurut piawaian Milieu, yang kami miliki budi bicara dan kuasa penuh dalam hal itu.

 • 2.17

Nombor telefon, alamat e-mel atau pengecam unik peribadi untuk tuntutan ganjaran yang dikaitkan dengan Akaun Milieu anda tidak boleh dikongsi atau digunakan dengan Akaun Milieu yang lain. Sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan yang menyebabkan Milieu percaya bahawa seseorang individu mengumpulkan dan menebus Kredit pada beberapa akaun, Milieu berhak untuk menolak penebusan sebarang Kredit dan menangguhkan dan membatalkan semua Akaun Milieu yang terjejas.

 • 2.18

Milieu berhak mengambil apa-apa langkah yang perlu untuk mengalih keluar atau menggantung mana-mana pengguna yang disyaki menyalahgunakan, melakukan aktiviti tidak wajar atau menyamar. Sekiranya berlaku ketakpatuhan, penyalahgunaan, penyamaran atau aktiviti penipuan, Milieu berhak mengambil tindakan undang-undang terhadap pengguna. Ahli bertanggungjawab terhadap kerosakan sehingga S$100,000 bagi setiap akaun fraud.

 • 2.19

Milieu berhak untuk menggantung mana-mana akaun Milieu yang tidak aktif (di mana anggota tersebut tidak mengakses dan / atau terlibat dengan aplikasi mudah alih tinjauan Milieu) untuk jangka masa yang ditentukan mengikut notis yang diberikan. Milieu akan memberi tahu pengguna mengenai penamatan akaun dalam jangka masa yang munasabah sebelum penamatan berlaku. Poin tertunggak untuk akaun yang ditamatkan akan hilang.

3. Bukan penggunaan dan bukan pendedahan

 • 3.1

Maklumat dan kandungan yang disediakan kepada anda pada Platform tersebut mungkin berciri sulit atau bersifat proprietari termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan tinjauan. Anda hendaklah merahsiakan sepenuhnya dan tidak mendedahkan kepada mana-mana individu lain tentang apa-apa maklumat dan kandungan yang anda akses atau ketahui berhubung dengan penyertaan anda dalam apa-apa tinjauan atau aktiviti pada atau yang berkaitan dengan Platform tersebut.

 • 3.2

Anda tidak boleh menggunakan apa-apa maklumat atau kandungan sedemikian untuk apa-apa tujuan, termasuk untuk tujuan komersial, selain menurut Syarat ini. Sekiranya anda melanggar kewajipan ini, di samping lucut hak Mata anda dan penamatan akaun Panel Milieu anda, anda mungkin dipertanggungjawabkan terhadap kerosakan kepada Milieu dan/atau klien kami disebabkan oleh pelanggaran anda.

 • 3.3

Dengan ini anda bersetuju memberitahu Milieu dengan serta-merta jika anda mengetahui atau mengesyaki terdapat apa-apa penggunaan atau pendedahan tentang, atau akses kepada, apa-apa maklumat atau kandungan sedemikian selain seperti yang dibenarkan secara khusus dalam Syarat ini.

4. Cabutan hadiah 

 • 4.1

Milieu boleh meminta anda menyertai aktiviti pada Platform yang akan menyertakan anda dalam cabutan hadiah. Cabutan sedemikian akan ditentukan mengikut terma dan syarat masing-masing yang dinyatakan dan dipaparkan untuk setiap cabutan hadiah. Hadiah yang tidak dituntut dalam masa 1 bulan setelah Milieu memberitahu pemenang boleh dianggap batal dan tak sah.

5. Pautan Rujukan 

 • 5.1

Anda mungkin boleh memperoleh Mata tambahan dengan merujukkan rakan dan keluarga kepada Panel Milieu, dengan syarat mereka menyertai dengan menggunakan pautan rujukan (“Pautan Rujukan”) unik anda. Syarat yang dilampirkan pada pemberian Mata tambahan sedemikian ada diterangkan dalam aplikasi tinjauan mudah alih Milieu.

Apabila merujukkan bakal ahli, anda bersetuju untuk tidak bertindak atau mendakwa sebagai mewakili Milieu dan anda tidak akan cuba mengelirukan atau menipu bakal ahli supaya menggunakan Pautan Rujukan anda untuk menyertai panel.

Anda bersetuju untuk memberitahu bakal ahli yang anda rujukkan bahawa mereka akan menggunakan Pautan Rujukan anda dan bahawa anda akan menerima Mata jika mereka menyertai Panel Milieu melalui Pautan Rujukan anda.

 • 5.2

Milieu berhak mengehadkan atau menafikan penebusan apa-apa Mata yang dituntut melalui Pautan Rujukan jika pengguna didapati menyalahgunakan Pautan Rujukan kami.

 • 5.3

Milieu berhak menggantung atau melumpuhkan pautan rujukan ahli sekiranya kami dapati ada alasan untuk mengesyaki bahawa ahli menyalahgunakan Pautan Rujukan dan atau apa-apa ciri lain pada platform.

6. Kandungan Pengguna 

 • 6.1

Penggunaan Platform akan membolehkan anda berinteraksi dengan atau menyerahkan kandungan kepada Platform tersebut, termasuk pendapat, idea, maklum balas atau maklumat atau kandungan ("Kandungan Pengguna") lain. Perkara ini mungkin boleh dilihat oleh Ahli-ahli lain pada Platform atau orang awam.

 • 6.2

Anda mengakui bahawa anda, dan bukan Milieu, satu-satunya dan sepenuhnya bertanggungjawab terhadap semua Kandungan Pengguna yang anda muat naik, siarkan, pautkan kepada, e-melkan atau juga hantar melalui penggunaan anda pada Platform.

 • 6.3

Milieu tidak boleh mengawal atau menyaring terlebih dahulu Kandungan Pengguna yang disiarkan pada Platform dan tidak menjamin ketepatan, keutuhan atau kualiti Kandungan Pengguna sedemikian, dan dengan itu tidak bertanggungjawab dari segi Kandungan Pengguna itu.

 • 6.4

Anda memahami bahawa melalui penggunaan Platform, anda mungkin didedahkan kepada Kandungan Pengguna, dan anda bersetuju bahawa anda mesti menilai dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan apa-apa Kandungan Pengguna, termasuk apa-apa kebergantungan terhadap ketepatan, kesempurnaan, atau kebergunaannya. Walau apa pun yang disebutkan di atas, Milieu boleh menyemak kandungan tertentu yang diserahkan kepada Platform untuk menentukan sama ada kandungan tersebut menyalahi undang-undang atau sama ada kandungan itu melanggar Syarat ini. Milieu berhak, menurut budi bicara mutlaknya, untuk menolak, menyunting, memindahkan atau mengalih keluar apa-apa Kandungan Pengguna sedemikian, sama ada kandungan itu melanggar Syarat ini atau pun tidak.

 • 6.5

Berhubung dengan semua Kandungan Pengguna yang anda hantar kepada Platform, anda memberi Milieu dan syarikat gabungannya lesen (dengan hak untuk memberikan sublesen) bukan eksklusif tidak boleh ditarik balik yang berterusan, tanpa royalti di seluruh dunia untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menyunting, menerbitkan, menterjemahkan, menghasilkan karya terbitan daripadanya, menjalankan dan memaparkan Kandungan Pengguna sedemikian (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan/atau untuk menggabungkannya dengan karya lain dalam apa-apa bentuk, media atau teknologi, tanpa penghargaan atau pampasan kepada anda.

 • 6.6

Semasa menggunakan Platform, anda bersetuju untuk tidak:

 • Memuat naik, menyiarkan, memaut kepada, menghantar e-mel atau juga menghantar apa-apa bahan menyalahi undang-undang atau bahan yang menyokong aktiviti haram;
 • Menyamar sebagai mana-mana individu (masih hidup atau sudah meninggal dunia) atau entiti;
 • Memalsukan pengepala atau juga memanipulasikan pengenalan diri untuk menyembunyikan sumber asal apa-apa kandungan yang dihantar atau diberikan melalui penggunaan Platform tersebut;
 • Memuat naik, menyiarkan, memaut kepada, atau juga menghantar apa-apa maklumat yang anda tidak berhak menghantarnya;
 • Memuat naik, menyiarkan, memaut kepada, atau juga menghantar apa-apa bahan pengiklanan dan promosi, "e-mel sarap", "surat berantai", "e-mel pancing data", "skim piramid" yang tanpa diminta atau tanpa kebenaran, atau apa-apa bentuk pengumpanan yang lain;
 • Memuat naik, menyiarkan, memaut kepada, atau juga menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau apa-apa komputer, fail atau atur cara lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi apa-apa perisian atau perkakasan atau peralatan komunikasi;
 • Mengumpulkan, atau menyimpan data peribadi tentang individu lain;
 • Menggunakan apa-apa Bahan (seperti yang ditakrifkan dalam Fasal 11.1) untuk kegunaan peribadi atau komersial tanpa kebenaran bertulis daripada Milieu;
 • Mencuba untuk menyerahkan lebih daripada satu undi bagi setiap tinjauan atau melakukan tindakan lain yang boleh menjejaskan kesahan atau ketepatan apa-apa keputusan yang diperoleh melalui Platform tersebut; dan
 • Memuat naik Kandungan Pengguna yang, mengikut pertimbangan mutlak Milieu, boleh dipertikai, atau yang boleh mendedahkan Milieu kepada apa juga jenis liabiliti.

Sekiranya anda didapati melanggar mana-mana dasar di atas, anda bersetuju bahawa Milieu boleh membatalkan atau menangguhkan akaun Milieu anda, mencegah atau menyekat penggunaan Platform anda, atau membuang sebarang Kandungan Pengguna, dan Mata yang terkumpul di akaun Milieu anda akan dilucutkan tanpa sebarang notis awal.

7. Penamatan 

 • 7.1

Jika anda tidak mahu menjadi ahli lagi, sila hubungi Milieu melalui mana-mana bahagian Platform atau melalui Pusat Bantuan. Milieu kemudiannya akan berhenti menghubungi anda, tertakluk pada tempoh pentadbiran 7 hari. Dengan itu anda mengakui dan bersetuju bahawa jika anda menghentikan keahlian, anda boleh meneruskan penerimaan e-mel daripada Milieu selama tempoh 7 hari selepas itu. Apabila menamatkan keahlian anda, apa-apa Mata terakru akan luput.

 • 7.2

Anda bersetuju bahawa Milieu, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh membatalkan atau menggantung akaun Milieu anda, menghalang atau mengehadkan anda daripada menggunakan Platform, atau mengalih keluar atau membuang apa-apa Kandungan Pengguna, pada bila-bila masa atas apa-apa sebab, yang tidak boleh anda atau mana-mana pihak ketiga buat dakwaan terhadap Milieu.

 • 7.3

Milieu berhak menamatkan mana-mana bahagian Platform atas apa juga sebab pada bila-bila masa. Dalam hal sedemikian dan melainkan dinyatakan sebaliknya, apa-apa Mata terakru dalam apa-apa Akaun Milieu tidak boleh ditebus oleh mana-mana Ahli. Milieu akan berusaha menyampaikan maklumat tentang tempoh penamatan kepada semua Ahli. Bagaimanapun, Milieu tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan memberitahu mana-mana Ahli walau apa juga sebabnya.

8. Penafian Jaminan 

 • 8.1.1

Anda dengan jelas bersetuju bahawa anda menggunakan Platform atas risiko anda sendiri. Semua Platform dan kandungan pada Platform disediakan berdasarkan "seperti yang ada" dan "seperti yang tersedia". Milieu tidak menggambarkan atau menjamin bahawa maklumat yang boleh diakses melalui Platform adalah tepat, lengkap, atau terkini. Dengan ini, anda melepaskan Milieu, anak-anak syarikatnya, anggota gabungannya dan penyedia pihak ketiga daripada semua liabiliti berkaitan penebusan dan penggunaan apa-apa ganjaran, termasuk apa-apa ganjaran yang, selepas diterima, mungkin hilang, dicuri atau dimusnahkan.

 • 8.1.2

Milieu menafikan semua jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jaminan kebolehdagangan yang jelas, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, bagi keputusan, dan bagi ketepatan atau kesempurnaan atau privasi atau keselamatan maklumat.

 • 8.1.3

Milieu selanjutnya menafikan apa-apa jaminan penggunaan, pengendalian, ketersediaan tanpa gangguan bagi perkhidmatan tersebut atau apa-apa kandungan, atau bahawa apa-apa permintaan penyerahan atau transaksi yang anda cuba lakukan menggunakan Platform akan berjaya, tidak terjejas, atau dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang munasabah.

 • 8.1.4

Milieu tidak menjamin keselamatan sebarang maklumat yang dihantar oleh anda atau kepada anda melalui Platform. Oleh itu, anda menerima risiko bahawa sebarang maklumat yang dihantar atau diterima melalui Platform boleh diakses oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan dan/atau didedahkan oleh kami kepada pihak ketiga yang menyamar sebagai anda atau dikatakan bertindak di bawah kuasa anda.

9. Tanggung Rugi 

 • 9.1

Dengan ini anda bersetuju melindungi dan tidak menganggap kewajipan bagi Milieu, anak-anak syarikatnya, anggota gabungan dan ejennya, dan setiap pengarah, pegawai dan pekerjanya masing-masing daripada dan terhadap apa-apa dan semua liabiliti, kerosakan, kerugian, tuntutan (termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran undang-undang yang munasabah) akibat daripada apa juga penggunaan anda pada Platform atau akibat daripada apa-apa pelanggaran Syarat ini, sama ada pelanggaran sedemikian anda jalankan atau dijalankan oleh mana-mana individu lain melalui Akaun Milieu anda.

10. Kandungan Pihak Ketiga 

 • 10.1

Platform mungkin mengandungi pautan atau rujukan kepada maklumat, kandungan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga (secara kolektif, "Kandungan Pihak Ketiga"). Milieu tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas Kandungan Pihak Ketiga dan tidak bertanggungjawab atau berkewajiban terhadap ketepatan dan kesempurnaan Kandungan Pihak Ketiga, atau sebarang perubahan atau kemas kini kepada kandungan tersebut. Milieu tidak bertanggungjawab untuk siaran web atau sebarang bentuk penghantaran lain yang diterima daripada mana-mana Kandungan Pihak Ketiga. Dalam apa jua keadaan anda tidak boleh menggunakan mana-mana Kandungan Pihak Ketiga tanpa mendapatkan kebenaran bertulis Milieu untuk perkara yang sama. Jika persetujuan sedemikian diberikan, anda bersetuju bahawa penggunaan Kandungan Pihak Ketiga tersebut adalah atas risiko anda sendiri dan peruntukan Milieu terhadap persetujuannya atau kemasukan mana-mana Kandungan Pihak Ketiga pada Platformnya tidak membayangkan pengesahan oleh Milieu dalam Kandungan Pihak Ketiga, kesesuaiannya untuk tujuan, atau mana-mana persatuan dengan pembekal Kandungan Pihak Ketiga tersebut. Selanjutnya, anda mengakui bahawa akses anda dan/atau penggunaan Kandungan Pihak Ketiga mungkin tertakluk kepada terma dan syarat yang berbeza yang anda patut ketahui dan bertanggungjawab.

11. Hak Milik Intelektual 

 • 11.1

Platform tersebut dan semua maklumat dan kandungan yang terdapat pada dan dalam Platform termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, audio, video, fotograf, perisian, ciptaan, tinjauan, logo atau bahan-bahan lain (“Bahan”) merupakan hak milik intelektual, atau dibenarkan untuk penggunaan oleh, Milieu dan pemberi lesennya, rakan niaga dan anggota gabungannya, termasuk semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, paten, hak pangkalan data dan rahsia perdagangan yang terkandung di dalamnya. Penyusunan, pengaturan dan paparan kandungan serta semua perisian dan ciptaan yang digunakan pada dan berhubung dengan Platform merupakan hak milik eksklusif, atau dilesenkan kepada, Milieu dan anggota gabungannya.

 • 11.2

Tiada Bahan, atau mana-mana bahagian daripadanya, boleh dihasilkan semula dalam apa-apa bentuk atau melalui apa juga cara, melainkan dibenarkan secara jelas dalam Syarat ini. Anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyalin, menghasilkan semula, mencipta karya terbitan, menerbitkan semula, memaparkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, mengedarkan atau menggunakan dalam apa juga cara akan kandungan yang tersedia pada Platform tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Milieu. Anda tidak boleh mempergunakan Platform dalam apa-apa cara pun tanpa kebenaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada membebankan keupayaan rangkaian.

 • 11.3

Milieu memberi anda lesen bukan eksklusif yang terhad, boleh batal dan tidak boleh dipindahkan untuk menggunakan Platform, tertakluk pada Syarat ini. Lesen terhad ini boleh dibatalkan pada bila-bila masa. Apa-apa penggunaan Bahan atau Platform, sama ada untuk penggunaan peribadi atau bukan komersial, dan selain yang dibenarkan secara khusus oleh Syarat ini, tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu daripada Milieu, adalah dilarang sama sekali dan secara automatik akan menyebabkan penamatan serta-merta terhadap lesen terhad yang diberikan dalam seksyen ini. Melainkan dinyatakan dengan jelas dalam Syarat ini, tiada apa pun dalam Syarat ini boleh diertikan sebagai memberi anda apa-apa hak, hak milik, kepentingan kepada apa-apa Bahan dan hak milik intelektual yang terdapat di dalamnya.

12. Am 

 • 12.1

Semua notis yang diberikan oleh Milieu kepada Ahli akan dihantar melalui Platform atau dihantar kepada alamat e-mel yang ditentukan oleh Ahli semasa Proses Pendaftaran Milieu.

 • 12.2

Syarat ini (termasuk Dasar Privasi kami) membentuk perjanjian antara anda dan Milieu dan menggantikan apa-apa perjanjian, persetujuan, kenyataan dan pemahaman sebelumnya antara anda dan Milieu.

 • 12.3

Milieu berhak mengambil tindakan undang-undang terhadap anda untuk menutup apa-apa kerugian, kerosakan, liabiliti, kos atau perbelanjaan yang kami alami atau tanggung akibat daripada pelanggaran anda terhadap Syarat ini dan untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau remedi yang kami miliki mengikut undang-undang. Kegagalan Milieu untuk bertindak berhubung dengan pelanggaran tertentu tidak membentuk penepian am terhadap hak Milieu untuk bertindak berhubung dengan pelanggaran berikutnya atau yang serupa.

 • 12.4

Individu yang bukan pihak bagi Syarat ini tidak mempunyai hak menurut Syarat ini. Bagi mengelakkan keraguan, apa-apa perundangan dalam apa-apa bidang kuasa yang berkaitan yang memberikan hak kepada pihak ketiga dengan ini dikecualikan.

 • 12.5

Apa-apa peruntukan daripada Syarat ini yang didapati tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang yang dapat dikenakan akan dikeluarkan daripada Syarat ini, dan peruntukan selebihnya daripada Syarat ini akan terus dikuatkuasakan sepenuhnya.

 • 12.6

Syarat ini hendaklah ditentukan oleh undang-undang Singapura dan anda bersetuju untuk berserah kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Singapura.

13. Bahasa 

 • 13.1

Syarat ini telah didrafkan dalam bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat apa-apa ketidaktekalan antara versi bahasa Inggeris bagi Syarat ini dengan apa-apa bahagian terjemahannya, versi bahasa Inggeris akan digunakan.

14. Data peribadi 

 • 14.1

Dengan ini, anda dengan jelas memberikan persetujuan untuk Milieu mengumpulkan data peribadi anda termasuk, nama anda, alamat e-mel, protokol Internet atau alamat MAC melalui penggunaan kuki, atau maklumat sedemikian yang lain yang boleh mengenal pasti secara peribadi yang mungkin diminta menurut Proses Pendaftaran Milieu agar dapat memberikan perkhidmatan yang disebutkan di atas pada Platform kepada anda, serta untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami di sini. Sekiranya anda tidak bersetuju memberikan data peribadi anda, anda tidak boleh meneruskan proses mencipta akaun Panel Milieu anda dan juga tidak akan dibenarkan menyertai apa-apa aktiviti atau tinjauan Milieu, atau menggunakan apa-apa perkara pada Platform kami.

Apabila menyertai Panel Milieu atau apa-apa tinjauan atau aktiviti lain pada Platform tersebut, kami mungkin perlu menggunakan data peribadi anda agar dapat mengesahkan kesesuaian responden dengan tinjauan dan kami juga mungkin memberikan data peribadi awanama anda kepada klien kami untuk tujuan yang sama. Dari semasa ke semasa, dan menurut Dasar Privasi kami, anda mungkin juga perlu untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan IT kami. Dalam bersetuju untuk mencipta Akaun Milieu anda, anda juga bersetuju dengan pendedahan tersebut.

Dari semasa ke semasa, Milieu boleh memindahkan data peribadi anda kepada perantara atau anggota gabungan data yang berada di dalam bidang kuasa yang lain. Dalam bersetuju untuk membuat Akaun Milieu Surveys anda, anda juga bersetuju dengan perkongsian data tersebut. Dalam hal sedemikian, Milieu telah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa perantara atau anggota gabungan data telah menyediakan langkah-langkah untuk menerima, menyimpan dan memproses data peribadi anda yang sekurang-kurangnya mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 (“PDPA”) Singapura atau Akta Privasi Data Filipina 2012 (“DPA”) Filipina, sebagaimana yang berkenaan. Kami, dan mana-mana perantara atau anggota gabungan data, akan berhenti menyimpan apa-apa bahagian data anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi atau akan mengalih keluar cara yang membolehkan data anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi boleh dikaitkan dengan anda apabila anda menamatkan Akaun Milieu anda atau penggunaan Platform tersebut. Bagi mengelakkan keraguan, anda bersetuju dengan tindakan Milieu dan/atau perantara datanya meneruskan penyimpanan dan penggunaan hanya data anda yang tidak boleh dikenali secara peribadi atau data peribadi awanama setelah anda menamatkan penggunaan perkhidmatan atau Platform Milieu. Walau apa pun, penggunaan berterusan sedemikian terhadap data peribadi awanama anda akan hanya dilakukan dalam bentuk terkumpul hinggakan anda tidak lagi boleh dikenal pasti secara peribadi.

 • 14.2

Anda berhak mengakses apa-apa maklumat peribadi yang diberikan kepada Milieu pada bila-bila masa. Anda boleh meminda, membetulkan, mengemas kini atau memadamkan maklumat peribadi anda dengan mengakses Akaun Milieu anda. Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa sekiranya maklumat peribadi yang diberikan kepada Milieu tidak mencukupi, anda mungkin tidak boleh lagi mengekalkan Akaun Milieu anda, menyertai Panel Milieu atau mengakses Platform. Setelah pindaan, kemas kini atau pembetulan berkuat kuasa, anda memberikan persetujuan untuk kami memaklumi mana-mana pihak yang sebelum ini telah diberikan data peribadi anda serta untuk menggunakan data peribadi anda yang telah dikemas kini, dibetulkan atau dipinda untuk meneruskan penyediaan perkhidmatan di dalam ini.

Sekiranya anda tidak boleh membetulkan maklumat peribadi anda daripada Akaun Milieu anda, sila hubungi kami melalui Pusat Bantuan agar kami boleh menilai permintaan anda dan bertindak sewajarnya. Sekiranya anda ingin mengajukan sebarang soalan tentang cara data peribadi anda telah atau mungkin telah digunakan atau didedahkan dalam tempoh 12 bulan yang lepas, sila hubungi kami melalui Pusat Bantuan juga.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Dasar Privasi kami dan hak anda berkenaan data peribadi anda di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi kami atau terma yang berkaitan dengan data peribadi anda di bawah Syarat di sini, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui Pusat Bantuan kami atau menulis kepada dataprotection@mili.eu untuk mendapatkan butiran lanjut.