← Back to Main

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. การตอบรับและการให้ความยินยอม

 • 1.1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท มิลยู อินไซต์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “มิลยู” “เรา” “ของเรา”) กับ ท่าน ("ผู้ใช้" "สมาชิก” “กลุ่มผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม”) ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys เว็บไซต์ mili.eu หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามที่ดำเนินการโดยมิลยู  (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “ แพลตฟอร์ม”) เมื่อท่าน ทำเครื่องหมายถูกในช่อง “ ฉันยอมรับ” แสดงว่าท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ ข้อกำหนด”) แต่ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้ความยินยอม และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว โปรดยุติการใช้งานแพลตฟอร์มโดยทันที

 • 1.2

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติ ทุกส่วนเนื้อหาหรือฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม หรือแง่มุมใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม ตามดุลยพินิจของมิลยูแต่เพียงผู้เดียว

 • 1.3

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ใหม่ และท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อลงทะเบียน หรือผ่านช่องทางการประกาศในเว็บไซต์ mili.eu ตามแต่ความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเริ่มมีผลต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม หลังจากที่เราได้แจ้งเตือนท่านแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานแพลตฟอร์ม และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านยังคงใช้งานแพลตฟอร์มของเรา หลังจากวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นมีผล การกระทำของท่านจะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้น

 • 1.4

กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของเราประกอบไปด้วย ผู้ใช้ซึ่งได้รับและตกลงเข้าตอบคำถามแบบสอบถามจากมิลยูผ่านแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม”) เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ท่านตกลงที่จะอนุญาตให้เราติดต่อท่านผ่านทาง การแจ้งเตือนแอปพลิเคชั่นแสดงในแถบแจ้งเตือน การแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น อีเมล SMS เฟสบุ๊ค หรือโดยทางอื่นซึ่งท่านอนุญาตให้เราติดต่อกับท่านได้ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของท่าน และโอกาศในการเข้ารวมกิจกรรมต่าง ๆ

2. ข้อกำหนดในการเข้าร่วมและลงทะเบียน

 • 2.1

การที่ท่านจะสามารถเข้าร่วมใช้งานบนแพลตฟอร์มได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งถูกกำหนดโดย มิลยู เป็นครั้งคราว

 • 2.2

การเข้าไปทำกิจกรรมใดๆ หรือ ใช้บริการใดๆบนแพลตฟอร์มของมิลยู ท่านต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โปรดแน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งต่อเราทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านจากที่ให้ไว้เมื่อแรกลงทะเบียน ด้วยการอัพเดทรายละเอียดส่วนตัวต่างๆ

ในกรณีที่ท่านอายุ 16 ปีขึ้นไปแต่ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศของท่าน ท่านจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกและใช้บริการบนแพลตฟอร์มของมิลยูได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเท่านั้น โดยท่านต้องให้คำรับรองว่าได้รับความยินยอมของผู้ปกครองดังกล่าวก่อนการลงทะเบียนในระบบของมิลยูเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก และให้ถือว่าผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมดังกล่าวได้อ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้แล้วล่วงหน้า

โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการใช้งานในแพลตฟอร์มมิลยูได้ จะต้องเป็นพลเมือง และอาศัยอยู่ถาวรในประเทศที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเท่านั้น โดยการเข้าถึง หรือการใช้แพลตฟอร์ม ท่านได้รับรองและรับประกันว่า ท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อหนดหรือไม่ครบถ้วน มิลยูมีสิทธิที่จะพักการใช้งานทุกบัญชีของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านที่จะได้รับของรางวัล โดยเราไม่มีพันธะที่จะชดใช้ค่าเสียหายในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว หรือความเสียหายจากการเสียสิทธิได้รับของรางวัลใดๆ

 • 2.3

การเข้าเป็นสมาชิก ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มกับทางมิลยู นั่นหมายถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บัญชีมิลยู”) ตามขั้นตอนการลงทะเบียนด้านล่างนี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ขั้นตอนการลงทะเบียนของมิลยู”)

 • 2.4

ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนของบัญชีมิลยูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู โดยแบบฟอร์มการลงทะเบียน จะประกอบไปด้วย

แบบฟอร์มการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys

แบบฟอร์มการลงทะเบียนของ มิลยู ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ (เช่น เฟสบุ๊ค)

แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งยืนยันการแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู เพียงอย่างเดียว

 • 2.5

ในการพิจารณาของมิลยู เพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มและสร้างบัญชีมิลยูได้นั้น ท่านมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ และมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 • 2.6

หากตรวจพบว่ามีข้อมูลใดๆที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู บัญชีมิลยู การใช้งานใดๆของท่านบนแพลตฟอร์ม รวมถึงเครดิตสะสมที่อยู่ในบัญชีมิลยูของท่าน หากบัญชีมิลยูถูกระงับ หรือยกเลิก

 • 2.7

ท่านสามารถเปิดบัญชีมิลยูได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยบัญชีมิลยูมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากท่านได้เช่นกัน หากตรวจพบว่าท่านมีบัญชีมิลยูมากกว่าหนึ่งบัญชี มิลยูอาจดำเนินการยกเลิกบัญชี โดยทันที ทั้งนี้ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน เรียกคืน หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทน หรือค่าตอบแทน หรือของรางวัลใดๆ ที่ท่านได้รับ และ มิลยูอาจขอเรียกดูหลักฐานการยืนยันตัวตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งขึ้น อีเมลแต่ละอีเมลจะต้องแยกกันใช้ตามแต่ละบัญชีมิลยู

 • 2.8

มิลยูไม่อนุญาตให้มีการใช้อีเมล์ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามในการลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของมิลยู หากทางมิลยู พบว่าบัญชีมิลยูของท่านเป็น หรือมีความเกี่ยวข้องกับอีเมล์ชั่วคราว บัญชีมิลยูของท่านจะถูกระงับทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคะแนนทั้งหมดที่ได้สะสมมาจะไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลใดๆ ได้

 • 2.9

สมาชิกแต่ละคนควรใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองเพื่อสมัครบัญชีมิลยู ทั้งนี้ สมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบัญชีมิลยูมากกว่า 1 บัญชีในเครื่องโทรศัพท์มือถือส่วนตัว หรือ แบ่งปันอุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม ถ้าสมาชิกทำเช่นนั้น บัญชีมิลยูอาจถูกพักการใช้งานหรือถูกยกเลิก หรือ ทั้งสองกรณี

 • 2.10

บัญชีมิลยูแต่ละบัญชีจะถูกเข้าใช้โดยสมาชิกซึ่งต้องใช้อีเมลของแต่ละคนในการสมัคร ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกด้วยวิธีการเข้าสู่ระบบผ่านทางอีเมล ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด  ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน ท่านต้องแจ้งให้มิลยูทราบโดยทันทีเมื่อมีการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำอื่นที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูล

 • 2.11

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าถึงและใช้บัญชีมิลยูของท่าน มิลยูอาจระงับการใช้บัญชีมิลยูของท่านชั่วคราวจนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข มิลยูอาจจะเรียกคืนเครดิตหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ท่านได้รับเนื่องจากมีการเข้าใช้บัญชีมิลยูจากบุคคลอื่น

 • 2.12

สมาชิกอาจมีการสะสมเครดิตสำหรับบัญชีมิลยู (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เครดิต”) ในลักษณะที่ได้กำหนดไว้โดย มิลยู ซึ่งรวมถึงการมีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่จะได้รับเครดิต โดยจำนวนเครดิตสะสมที่ได้รับจากการเข้าร่วมจะมีการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่ได้รับอนุญาต

 • 2.13

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เครดิตจะได้รับโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวด้วยการได้รับเครดิต ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือกระบวนการที่กำหนด อาจส่งผลให้สมาชิกไม่ได้รับเครดิต และสมาชิกจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆจากมิลยู

 • 2.14

เครดิตที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีมิลยู และสามารถแลกรับของรางวัลได้เมื่อระดับของสมาชิกถึงตามที่มิลยูได้กำหนดไว้ เครดิตไม่สามารถโอนย้ายไปยังบัญชีมิลยูอื่นได้ อีกทั้ง การนำมารวมกันในทางใดก็ตาม การขายหรือการแลกเปลี่ยนเครดิตนั้นเป็นข้อห้ามร้ายแรง เครดิตไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการแลกรับของรางวัล เมื่อเครดิตใช้แล้วไม่สามารถแลกเป็นเงินคืนได้

 • 2.15

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทของกิจกรรมที่เก็บรวบรวมเครดิต และปรับความถี่ที่สมาชิกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ของรางวัลที่จะมอบให้และระดับเครดิตซึ่งจะใช้เพื่อแลกเครดิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และต้องขึ้นอยู่กับจำนวนและการมีอยู่ของรางวัลด้วย

 • 2.16

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานแพลตฟอร์มมิลยูในทางอื่นใดนอกเหนือจากเจตนาที่ดีในการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้คำตอบที่ไม่จริง มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลำดับการได้รับเครดิต หรือปฏิเสธการขอแลกรับของรางวัลใดๆ จากเครดิตที่สมาชิกผู้ร่วมกลุ่มตอบแบบสอบถาม ให้ข้อมูล (หรือสงสัยว่าให้) หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของมิลยู มิลยูมีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกและดำเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่

 • 2.17

สมาชิกจะไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนร่วมกับบัญชีมิลยูของสมาชิกท่านอื่นในการแลกรางวัล ในกรณีใดๆก็ตามที่ทำให้มิลยูพบว่า สมาชิกพยายามสะสมคะแนน หรือกำลังแลกรางวัลจากหลายๆบัญชี มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอแลกรับของรางวัล และระงับหรือยกเลิกบัญชีมิลยูทั้งหมดที่สมาชิกมี รวมถึงการยุติการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของสมาชิกท่านนั้น

 • 2.18

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือระงับผู้ใช้ที่สงสัยว่าจะใช้งานผิดประเภท มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมตัวตนเป็นบุคคลอื่น โดยในกรณีของผู้ใช้งานรายใดก็ตามที่ใช้งานผิดประเภท มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ปลอมตัวตนเป็นบุคคลอื่น หรือฉ้อฉล มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ใช้งานรายนั้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน SGD $100,000 (หนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์) ต่อบัญชีผู้ใช้งานที่กระทำความผิด

 • 2.19

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีมิลยูใดๆ ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว (ที่ซึ่งสมาชิกไม่ได้มีการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น Milieu Surveys  และ/หรือแพลตฟอร์มอื่น) เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีมิลยูดังกล่าวครั้งล่าสุด รวมไปถึงคะแนนสะสมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

3. การไม่ใช้ และการไม่เปิดเผย

 • 3.1

ข้อมูลและเนื้อหาที่ส่งให้ท่านในแพลตฟอร์มอาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือมีลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่านต้องทำการรักษาข้อมูลดังกล่าวดังเช่นข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาที่ท่านเข้าถึงหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มให้กับบุคคลอื่น

 • 3.2

ท่านต้องไม่นำข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด ถ้าหากท่านฝ่าฝืน ท่านจะถูกยึดเครดิตที่สะสมและถูกยกเลิกบัญชีมิลยู ตลอดจนท่านอาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับมิลยู และ/หรือลูกค้าของเราจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • 3.3

ท่านยินยอมที่จะแจ้งให้มิลยูทราบโดยทันที ถ้าท่านตระหนักหรือสงสัยว่า การใช้งาน การเปิดเผย หรือการเข้าถึงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งปวง และเนื้อหาของท่านเป็นการได้สิทธิเกินกว่าสิทธ์ที่ควรจะได้รับตามข้อกำหนดนี้

4. การจับรางวัล

 • 4.1

มิลยูอาจร้องขอให้ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ท่านได้ลุ้นจับของรางวัล ทั้งนี้ การจับรางวัลจะเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้ระบุและกำหนดไว้ในการจับรางวัลแต่ละชิ้น รางวัลที่ไม่มีผู้มาติดต่อขอรับภายใน 1 เดือนจะถือว่าสละสิทธิทันที

5. ลิงก์แนะนำ

 • 5.1

ท่านอาจได้รับเครดิตพิเศษเพิ่มด้วยการแนะนำเพื่อนและครอบครัวมาเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ มิลยู ถ้าเขาร่วมเป็นสมาชิกผ่านทางลิงก์แนะนำของท่านโดยเฉพาะ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ลิงก์แนะนำ”) เงื่อนไขสำหรับการได้รับรางวัลจากเครดิตพิเศษได้อธิบายไว้ในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys

ในการแนะนำผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิก ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์หรืออ้างว่าเป็นตัวแทนของมิลยู และท่านไม่มีเจตนาที่จะชักจูง หรือหลอกลวงผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกให้ใช้ลิงก์แนะนำของท่านเพื่อเข้าเป็นสมาชิก

ท่านยินยอมที่จะชี้แจงต่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกว่าผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกได้ใช้ลิงก์แนะนำของท่านในการลงทะเบียน ท่านจะได้รับเครดิตจากการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยูผ่านทางลิงค์แนะนำ

 • 5.2

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามหรือปฏิเสธการขอแลกรับของรางวัลจากเครดิตใดๆ ที่ได้รับจากลิงก์แนะนำ หากทราบว่าผู้ใช้ได้ใช้ลิงก์แนะนำผิดวัตถุประสงค์

 • 5.3

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและปลดลิงก์แนะนำของสมาชิก หากเรามีเหตุให้สงสัยว่า สมาชิกได้ใช้ลิงก์แนะนำผิดวัตถุประสงค์ และ หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในแพลตฟอร์ม

6. เนื้อหาของผู้ใช้

 • 6.1

การใช้งานแพลตฟอร์มเราอนุญาตให้ท่านติดต่อ หรือส่งเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การตอบกลับ หรือข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) ซึ่งอาจปรากฏให้ผู้ใช้อื่นๆ เห็นบนแพลตฟอร์ม หรือพื้นที่สาธารณะ

 • 6.2

ท่านตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่ออื่นๆ ผ่านการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม

 • 6.3

มิลยูไม่ได้ควบคุมหรือคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้ที่แสดงผลบนแพลตฟอร์ม และไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ผู้ใช้แสดงผลบนแพลตฟอร์ม ดังนั้นมิลยูไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้

 • 6.4

ท่านเข้าใจว่าในการใช้งานแพลตฟอร์ม ท่านจะได้รับเนื้อหาและข้อมูลของผู้ใช้แพลตฟอร์ม ตลอดจนยินยอมที่จะให้ประเมิน และรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ซึ่งรวมทั้งความเชื่อมั่นในความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหาของข้อมูลของผู้ใช้มิลยู ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลหรือข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
มิลยูอาจเข้ามาตรวจสอบเนื้อหาบางส่วนที่ส่งให้กับแพลตฟอร์ม เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้หรือไม่ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ แก้ไข ย้าย หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ได้หากเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 • 6.5

ในส่วนเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่ท่านส่งไปยังแพลตฟอร์ม ท่านตกลงและยินยอมให้มิลยูและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก มีสิทธิ์อย่างถาวรโดยไม่จำกัดการใช้งาน ไม่ผูกขาด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (รวมถึงสิทธิ์ย่อย) ในการใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างงานต่อเนื่อง ประกอบและเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว (ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ทั่วโลกและ/หรือเพื่อนำไปรวมกับงานอื่นๆ ในรูปแบบของสื่อหรือเทคโนโลยีใดๆ โดยไม่จำต้องให้ท่านตอบรับ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่าน

 • 6.6

ท่านไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน

 • (ก)        อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่ออื่นใดอันเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือข้อความที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • (ข)        อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือมีคำปรามาส
 • (ค)        ปลอมตัวตนเป็นบุคคลอื่น (ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว) หรือ องค์กรอื่น
 • (ง)        ปลอมแปลงคำนำหน้า หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลสำหรับระบุตัวตนเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหา หรือข้อมูลที่เชื่อมต่อหรือให้ไว้สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม
 • (จ)        อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่ออื่นใดที่ท่านไม่มีสิทธิ์ในการส่งต่อข้อมูลนั้น
 • (ฉ)        อัปโหลด โพสต์ เชื่อมโยง ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่อโฆษณา เนื้อหาส่งเสริมการขายส่ง “อีเมลขยะ” “จดหมายลูกโซ่” “อีเมลหลอกลวง” “ธุรกิจพีระมิด” ที่ไม่พึงประสงค์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ส่งข้อมูลรูปแบบใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์
 • (ช)        การอัปโหลด การโพสต์ การเชื่อมโยง การส่งอีเมล หรือการเชื่อมต่อเนื้อหาอื่นใดที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หรือกระทำต่อ หรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแทรกแซง ทำลาย หรือจำกัดการใช้งานตามปกติของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
 • (ซ)        เก็บรวบรวม บันทึก ใช้ เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของบุคคลอื่น หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 • (ฌ)       ใช้เนื้อหาใด (ตามที่ได้ระบุไว้ใน 11.1) เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิลยู
 • (ญ)       พยายามส่งผลโหวตมากกว่า 1 ครั้งต่อแบบสอบถาม หรือกระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องของคำตอบที่แพลตฟอร์มจะได้รับ และ
 • (ฎ)       อัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ซึ่งอาจทำให้ถูกโต้แย้งหรือตามดุลพินิจของมิลยู อาจสร้างความเสียหายให้แก่มิลยูได้
 • (ฏ)       กระทำการใดๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ (ก) - (ฎ) ข้างต้น
 • (ฐ)        กระทำการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ก) - (ฏ) ที่มิลยูเห็นว่าไม่เหมาะสม

หากทางมิลยูพบว่าบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกมีการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น ท่านยินยอมให้มิลยูระงับหรือยกเลิกบัญชีมิลยูของท่าน ป้องกันหรือยุติการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน หรือยกเลิก หรือถอดถอนเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการยกเลิกคะแนนสะสมทั้งหมดในบัญชีมิลยูของท่าน โดยที่มิลยูไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 6.7

มิลยูมีสิทธิในการทำการตรวจทานหรือตรวจสอบเนื้อหา และแก้ไข ไม่ให้นำเข้า หรือเอาเนื้อหาออกจากแพลตฟอร์มได้ หากเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • (ก)        เป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • (ข)        ไม่เหมาะสม เสียดสี ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นความลับ หรือส่อนัยทางเพศอันมีลักษณะลามก
 • (ค)        ผิดกฎหมาย ทำให้เสียหาย คุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ล่วงเกิน เป็นอันตราย หรือแสดงความเกลียดชัง
 • (ง)        สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง เกียรติยศ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น
 • (จ)        ขัดต่อกฎหมายหรือจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • (ฉ)        เนื้อหาที่มิลยู พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนำขึ้นเผยแพร่ผ่านบริการแฟลตฟอร์ม

7. การระงับการใช้งาน / การยกเลิกการเป็นสมาชิก

 • 7.1

ถ้าท่านไม่ต้องการจะเป็นสมาชิกอีกต่อไป ท่านสามารถติดต่อมิลยู ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือ โดยทางมิลยูจะดำเนินการลบบัญชีมิลยูของท่าน และยุติการติดต่อกับท่านภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ถ้าท่านยกเลิกการเป็นสมาชิก ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านอาจจะได้รับอีเมลจากทางมิลยูในช่วง 7 วันหลังจากนั้น นอกจากนี้การยกเลิกความเป็นสมาชิก คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

 • 7.2

ท่านยอมรับว่ามิลยูมีสิทธิยกเลิกหรือระงับบัญชีมิลยูเพื่อป้องกัน หรือห้ามการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน หรือลบคำตอบแบบสอบถาม ข้อมูล เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือฝ่าฝืนต่อข้อตกลงฉบับนี้ได้ (แต่การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นดุลพินิจของมิลยู และไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดที่มิลยู จะพึงมีตามกฎหมาย) โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • 7.3

ไม่ว่าเวลาใด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแพลตฟอร์มใดๆ ในกรณีเช่นนี้คะแนนสะสมอาจจะไม่สามารถขอแลกรับของรางวัลได้ มิลยู จะพยายามติดต่อสมาชิกทุกคนเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการยกเลิก อย่างไรก็ตาม มิลยูจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 • 7.4

เราจะยกเลิกความยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี ท่านสามารถขอให้มิลยูระงับการนำข้อมูลไปใช้แต่ยังคงให้ทางเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ โดยแจ้งความประสงค์ของท่านภายในระยะเวลาใดก็ได้ก่อนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบไปภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

 • 7.5

สิทธิใดๆ ของท่านอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีมิลยูของท่านถูกลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือถูกลบไปไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ เกินกว่าระยะเวลาที่ระบบจะเก็นรักษาข้อมูลไว้ ทั้งนี้ บัญชีมิลยู จะไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนมาให้ท่านได้

8. การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

 • 8.1

ท่านยินยอมที่จะรับความเสี่ยงในการใช้งานแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว แพลตฟอร์มและเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มอยู่บนหลักการพื้นฐานของ “ข้อมูลที่เป็นอยู่” และ “ข้อมูลที่มีอยู่ โดย มิลยูไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม จะต้องมีความแม่นยำ สมบูรณ์ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ซึ่งท่านจะไม่เอาผิดมิลยู เนื่องมาจากการขอแลกรับของรางวัล การใช้ของรางวัล ตลอดจนของรางวัลที่อาจสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลายก็ตาม

 • 8.2

มิลยูขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทั้งหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันในเชิงพาณิชย์ การรับประกันตามความเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ การรับประกันตามผลลัพธ์ และ การรับประกันตามความแม่นยำ หรือการรับประกันตามความสมบูรณ์ หรือการรับประกันตามความเป็นส่วนตัว หรือการรับประกันตามความปลอดภัยของข้อมูล

 • 8.3

มิลยูขอสงวนสิทธิ์การรับประกันในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงาน หรือความพร้อมในการให้บริการ หรือเนื้อหาใดๆ หรือการรับส่งข้อมูลต่างๆ ในการใช้งานแพลตฟอร์มให้สำเร็จ ไม่เสียหาย หรือสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่เป็นไปได้

9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • 9.1

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ มิลยู บริษัทในเครือ ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทน ตลอดจนผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างตามลำดับ ในกรณีของการรับผิดต่อความเสียหาย การสูญเสีย ข้อเรียกร้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนด ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะกระทำโดยท่าน หรือบุคคลอื่นผ่านทางข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม และบัญชีมิลยู

10. เนื้อหาจากแหล่งอื่น

 • 10.1

แพลตฟอร์มอาจมีทั้งลิงก์ หรือข้อมูลสำหรับอ้างอิงประกอบกันอยู่ โดยเนื้อหา และบริการเป็นของบุคคลอื่น (ซึ่งต่อจากนี้ รวมเรียกว่า “เนื้อหาจากแหล่งอื่น”) มิลยูไม่มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาจากแหล่งอื่น และไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาจากแหล่งอื่น หรือการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตของเนื้อหา มิลยูไม่รับผิดชอบต่องานที่นำเสนอด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการส่งสัญญาณในรูปแบบใดๆก็ตามที่ได้รับเนื้อหาจากแหล่งอื่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจะไม่ใช้เนื้อหาจากแหล่งอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษรอักษรจากมิลยูก่อน เมื่อท่านได้รับความยินยอมแล้ว ท่านตกลงว่าการใช้เนื้อหาจากแหล่งอื่นท่านยินยอมรับความเสี่ยงในการใช้งาน และการยินยอมของมิลยูหรือการรวมเนื้อหาแหล่งอื่นในแพลตฟอร์มไม่ได้แสดงว่ามิลยูให้การสนับสนุนเนื้อหานั้นว่าเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการของเนื้อหาจากแหล่งอื่นแต่อย่างใด

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • 11.1

แพลตฟอร์ม ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ แบบสอบถาม โลโก้ หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดยมิลยู และเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในฐานข้อมูล และข้อมูลความลับทางการค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ การรวบรวม การจัดระเบียบ และการแสดงเนื้อหาเช่นเดียวกันกับซอฟต์แวร์ และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ใช้งาน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ถือเป็นทรัพย์สินของ มิลยู และบริษัทในเครือ

 • 11.2

เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาจะต้องไม่ถูกทำซ้ำไม่ว่าในรูปแบบใด หรือวิธีการใด นอกเหนือจากได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนด ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ ทำใหม่สร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตีพิมพ์ซ้ำ จัดแสดง อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ ออกอากาศ เผยแพร่ เข้ารหัส ส่งต่อ แจกจ่าย หรือใช้งานเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มไม่ว่าในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิลยู และท่านจะไม่หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานระบบการจัดเก็บ

 • 11.3

มิลยูจะมอบสิทธิ์แก่ท่านในการใช้งานแพลตฟอร์มโดยสิทธิ์ดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนย้าย และไม่ใช่สิทธิใช้งานแต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดนี้ สิทธิดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา การใช้เนื้อหาหรือแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิลยูก่อน แม้จะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์ และที่ไม่ได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นการต้องห้าม ทั้งนี้ เว้นแต่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นอย่างอื่นชัดเจน

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดนี้ไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์จากเนื้อหา หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่อย่างใด

12. บททั่วไป

 • 12.1

ประกาศทั้งหมดที่แจ้งโดยมิลยูจะถูกส่งไปยังสมาชิกผ่านทางแพลตฟอร์มหรือถูกส่งไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนของมิลยู

 • 12.2

ข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) ประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและมิลยูและมีผลใช้บังคับแทนที่ข้อตกลง สัญญา ข้อความ และความเข้าใจใดๆ ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างท่านและมิลยู

 • 12.3

มิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับท่าน เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับ หรือเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของท่าน และจะบังคับใช้สิทธิ์ หรือร้องขอการเยียวยาตามกฎหมายอย่างเต็มที่ การทีมิลยูไม่เรียกร้องความสียหายที่เป็นผลจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดและสัญญาของมิลยู และมิลยูสามารถดำเนินการเรียกร้อง สำหรับการฝ่าฝืนเช่นว่านั้นในภายหลัง หากจำเป็นหรือมีความต้องการ

 • 12.4

บุคคลใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจแห่งศาลอันเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลที่สาม

 • 12.5

บทบัญญัติใดๆในข้อกำหนดนี้ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม จะถูกตัดออกจากข้อกำหนดนี้ และคงเหลือไว้เฉพาะบทบัญญัติในข้อกำหนดนี้ที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น

 • 12.6

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ และท่านยินยอมที่จะผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

13. ภาษา

 • 13.1

ข้อกำหนดนี้ร่างขึ้นในภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของความหมายอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างภาษาที่ถูกแปลไป ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

14. ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 14.1

ท่านได้อนุญาตให้มิลยูรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ชื่อ อีเมล อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล หรือ แมค แอดเดรส ผ่านทางการใช้คุ๊กกี้ หรือ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานระบบซึ่งได้ให้ไว้ในกระบวนการลงทะเบียนสมาชิกของมิลยูเพื่อให้ได้รับบริการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในแพลตฟอร์ม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้อนุญาตให้ใช้ข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถที่จะสร้างบัญชีกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม หรืออนุญาตให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือ แบบสอบถาม หรือ ใช้แพลตฟอร์มใดๆของเราได้

เมื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามหรือ ทำแบบสอบถามหรือกิจกรรมของแพลตฟอร์ม เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม และเราอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านให้กับลูกค้าของเราด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ในบางครั้งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการทางไอทีของเรา การที่ท่านตกลงสร้างบัญชี ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลด้วย

ในบางครั้ง มิลยูอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทที่เป็นตัวกลางประมวลผลข้อมูลหรือบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอื่น ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวถ้ามิลยูได้ปฎิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทที่เป็นตัวกลางประมวลผลข้อมูลหรือบริษัทในเครือได้มีกระบวนการที่จะรับโอนข้อมูล จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยตามที่ปรากฎในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศสิงคโปร์ปี ค.ศ.2012(Singapore Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”)) และจะใช้มาตรการในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย ทางเราและตัวกลางประมวลผลข้อมูล หรือ บริษัทในเครือ จะหยุดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุตัวตนของท่าน และจะลบวิธีการต่างๆ ที่ทำให้สืบค้นตัวตนของท่านที่ได้จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนเมื่อท่านใช้บัญชีมิลยู หรือใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสงสัย ท่านอนุญาตให้มิลยูและ/หรือ ตัวกลางประมวลผลข้อมูลเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม

เมื่อท่านยกเลิกบริการของมิลยูหรือการใช้แพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ดี การเข้าใช้หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกทำให้เป็นข้อมูลนิรนามจะถูกนำไปใช้โดยที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น

 • 14.2

ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านมอบให้กับมิลยูได้ตลอดเวลา ท่านอาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยการเข้าใช้บัญชีมิลยูของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมิลยูนั้นไม่เพียงพอ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีมิลยูได้ หรือเข้าร่วมกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม หรือ เข้าถึงแพลตฟอร์ม หลังจากมีการการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ถือได้ว่าท่านอนุญาตให้เราแจ้งผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้บุคคลนั้นใช้ข้อมูลที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขแล้วเพื่อการได้รับบริการต่อไป

ท่านสามารถดำเนินถอนความยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเวลาใดๆ โดย ส่งคำร้องมาที่ศูนย์ช่วยเหลือ

นอกจากนี้ท่านสามารถขอให้มิลยูลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดลงหรือภายหลังจากความยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดลง ในทางกลับกันท่านสามารถจำกัดการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลแทนและขอให้ทางเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเพื่อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย แม้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสิ้นสุดความจำเป็นในการเก็บรักษาโดยมิลยูแล้วก็ตาม

หากท่านไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคลในบัญชีของมิลยูได้ โปรดติดต่อเราที่ศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อให้เราตรวจสอบและปฎิบัติตามคำร้องของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเก็บ รวบรวม การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา โปรดติดต่อเรามาที่ศูนย์ช่วยเหลือ

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่นี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อเราโดยตรงผ่านทาง ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys หรือเขียนจดหมายส่งมาบริษัท มิลยู อินไซต์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 15-02B ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500

หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล dataprotection@mili.eu ที่อยู่ Milieu Insight HQ, 20 Cairnhill Road, Singapore, 229652