← Back to Main

Điều khoản sử dụng

1. Công nhận và chấp nhận

 • 1.1

Thỏa thuận giữa bạn và Milieu Insight Pte. Ltd. (“Milieu”) quy định việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng khảo sát di động của Milieu hoặc bất kỳ nền tảng nào khác nơi Milieu có thể hoạt động (sau đây gọi tắt là “Nền tảng”). Bằng việc chọn hộp “Tôi đồng ý”, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này (“Điều khoản”). Nếu không muốn chấp nhận Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng ngay lập tức.

 • 1.2

Milieu có quyền tùy ý thay đổi, hạn chế hoặc ngừng cung cấp bất kỳ khía cạnh, nội dung hoặc tính năng nào của Nền tảng hoặc bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

 • 1.3

Milieu có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào trong Điều khoản này mà không thông báo cho bạn. Milieu sẽ thông báo cho bạn nếu và khi có sự thay đổi đó đối với Điều khoản này và bằng việc tiếp tục sử dụng Nền tảng, bạn chắc chắn công nhận bất kỳ sự sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với Điều khoản này cũng như tiếp tục đồng ý tuân theo Điều khoản sửa đổi. Milieu bảo lưu quyền đối với nội dung diễn giải cuối cùng của Điều khoản này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong Điều khoản.

 • 1.4

Ban khảo sát Milieu bao gồm những người dùng nhận và trả lời khảo sát từ Milieu thông qua Nền tảng (“Ban khảo sát Milieu”). Bằng việc trở thành một thành viên của Ban khảo sát Milieu, bạn đồng ý cho phép chúng tôi liên lạc với bạn qua thông báo đẩy trong ứng dụng di động, thông báo trong ứng dụng, email, tin nhắn SMS, Facebook hoặc bất kỳ phương tiện nào khác mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi liên lạc với mình để trao đổi về tư cách thành viên của bạn trong Ban khảo sát Milieu và cơ hội tham gia bất kỳ hoạt động liên quan nào.

2. Điều khoản tham gia và đăng ký

 • 2.1

Khả năng bạn tham gia trên Nền tảng tùy thuộc rõ ràng vào việc bạn tuân thủ Điều khoản này cũng như tất cả các chính sách và nguyên tắc áp dụng cho Nền tảng mà Milieu có thể ban hành tùy từng thời điểm.

 • 2.2

Bạn không được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào của Milieu hoặc trên bất kỳ Nền tảng nào nếu bạn được coi là trẻ vị thành niên ở quốc gia cư trú. Tuy nhiên, bạn phải đủ 16 tuổi trở lên mới được phép tham gia Nền tảng. Nếu bạn từ 16 tuổi trở lên nhưng vẫn được coi là trẻ vị thành niên ở quốc gia cư trú của mình, bạn sẽ phải xin phép phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp mà chúng tôi cho rằng họ là người chấp thuận việc bạn sử dụng Nền tảng, đồng thời bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản này. Ở mức độ mà luật pháp cho phép, Milieu không có trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào có thể do trẻ vị thành niên thực hiện khi chưa được phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp cho phép. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp và cho phép con mình đăng ký và tham gia bất kỳ hoạt động nào của Milieu hoặc sử dụng bất kỳ Nền tảng nào, bạn và con mình (trẻ vị thành niên) sẽ được coi như đã đọc và đồng ý với Điều khoản này cũng như chịu trách nhiệm trước những hành vi của trẻ.

Bạn cũng phải là công dân hoặc người cư trú vĩnh viễn ở quốc gia mà bạn đã đăng ký sử dụng bất kỳ Nền tảng nào của chúng tôi thì mới đủ điều kiện tham gia trên Nền tảng này.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền tảng, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đáp ứng các yêu cầu nêu trên. Trong trường hợp bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào, Milieu có mọi quyền tạm ngưng việc bạn sử dụng bất kỳ Nền tảng nào, bao gồm cả việc tạm ngưng quyền nhận phần thưởng của bạn và Milieu không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bạn về việc bạn mất quyền sử dụng Nền tảng hay mất quyền nhận phần thưởng.

 • 2.3

Để trở thành thành viên của Ban khảo sát Milieu, bạn cần đăng ký với Milieu và tạo một Tài khoản Milieu trên một trong các Nền tảng (“Tài khoản Milieu”) bằng cách thực hiện quá trình đăng ký nêu trên (“Quá trình đăng ký Milieu”).

 • 2.4

Thành viên tương lai phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký Tài khoản Milieu để tham gia Ban khảo sát Milieu. Biểu mẫu đăng ký của Milieu có thể bao gồm:

(A) biểu mẫu đăng ký có trong ứng dụng khảo sát di động của Milieu;

(B) biểu mẫu đăng ký do Milieu lưu trữ và bạn có thể sử dụng biểu mẫu này qua trang web của bên thứ ba (ví dụ: Facebook); hoặc

(C) biểu mẫu đăng ký có thể chỉ dành cho việc thể hiện sự đồng ý tham gia Ban khảo sát Milieu.

 • 2.5

Xét đến việc Milieu đồng ý đơn đăng ký Tài khoản Milieu và cấp cho bạn một Tài khoản Milieu, đăng ký trở thành thành viên của Ban khảo sát Milieu và/hoặc sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý:

(A) Cung cấp thông tin hiện hành, hoàn chỉnh, chân thực và chính xác về bản thân bạn khi được nhắc trong Quá trình đăng ký Milieu;

(B) Duy trì và cập nhật ngay thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả Tài khoản Milieu để luôn bảo đảm thông tin đó là hiện hành, hoàn chỉnh, chân thực và chính xác;

(C) Cung cấp thông tin hiện hành, hoàn chỉnh, chân thực và chính xác về bản thân bạn khi được Milieu nhắc trong quá trình sử dụng Nền tảng; và

(D) Cung cấp câu trả lời khảo sát trung thực và chính xác ở mức độ hiểu biết và khả năng cao nhất của bạn.

 • 2.6

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào (hoặc bị nghi ngờ là) không chân thực, không chính xác, không hiện hành hoặc không hoàn chỉnh, Milieu có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tư cách thành viên trong Ban khảo sát Milieu, Tài khoản Milieu của bạn và việc bạn sử dụng Nền tảng. Bất kỳ Số Điểm nào trong Tài khoản Milieu bị tạm ngưng hoặc chấm dứt có thể bị mất.

 • 2.7

Mỗi thành viên chỉ được phép có một Tài khoản Milieu duy nhất để nhận Điểm (theo quy định trong khoản 2.12). Nếu phát hiện thấy bất kỳ thành viên nào có nhiều Tài khoản Milieu, chúng tôi có thể chấm dứt tất cả các Tài khoản Milieu của họ mà không cần thông báo. Ngoài ra, mọi Số điểm trong các Tài khoản Milieu bổ sung đó sẽ bị mất. Milieu có quyền rút lại, thu hồi hoặc yêu cầu bồi hoàn cho bất kỳ phần thưởng nào đã nhận hoặc giải thưởng giành được thông qua các Tài khoản Milieu bổ sung trái phép. Milieu có thể yêu cầu trình bằng chứng về danh tính trong trường hợp có tranh chấp. Mỗi Tài khoản Milieu phải sử dụng một địa chỉ email duy nhất.

 • 2.8

Địa chỉ email dùng một lần và / hoặc tạm thời không phải là dạng địa chỉ email được chấp nhận hoạt động trên Milieu hay bất kỳ Nền tảng nào của Milieu. Bất kỳ Tài khoản Milieu nào được phát hiện có liên kết với địa chỉ email tạm thời hoặc rác đều có thể bị xóa bỏ toàn bộ Tài khoản Milieu mà không cần thông báo, bất kỳ Số Điểm nào được tích lũy trong các Tài khoản Milieu đó sẽ bị hủy bỏ.

 • 2.9

Mỗi thành viên nên sử dụng thiết bị di động cá nhân của riêng mình để tạo Tài khoản Milieu. Thành viên không được phép truy cập vào nhiều Tài khoản Milieu trên thiết bị di động cá nhân của họ hoặc dùng chung thiết bị di động với người khác để sử dụng Nền tảng. Nếu họ làm như vậy, chúng tôi có thể tạm ngưng, hủy hoặc vừa hủy vừa tạm ngưng Tài khoản Milieu của họ.

 • 2.10

Mỗi thành viên có địa chỉ email duy nhất được dùng để đăng ký chỉ được phép truy cập vào một Tài khoản Milieu. Bất kỳ người nào khác cũng không được truy cập vào Tài khoản Milieu đó khi chưa có văn bản cho phép và ủy quyền của Milieu. Bạn đồng ý thông báo cho Milieu ngay lập tức khi biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép nào đối với thông tin đăng nhập và tài khoản tham gia Ban khảo sát Milieu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác.

 • 2.11

Trong trường hợp người khác đã truy cập vào Tài khoản Milieu của bạn, Milieu có quyền tạm ngưng tài khoản đó cho đến khi giải quyết xong vấn đề này. Milieu có thể thu hồi bất kỳ Số Điểm hoặc phần thưởng nào kiếm được do người dùng trái phép truy cập vào Tài khoản Milieu và thành viên hoặc người dùng trái phép đó sẽ không có quyền khiếu kiện Milieu về việc này.

 • 2.12

Thành viên có nhận điểm cho Tài khoản Milieu của mình (“Điểm”) theo cách do Milieu quy định, bao gồm cả việc tham gia bất kỳ hoạt động nào có tặng Điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho thành viên về số điểm khi họ tham gia các hoạt động đó qua hình thức liên lạc được chấp thuận.

 • 2.13

Trừ trường hợp có thông báo cụ thể khác, thành viên chỉ có thể kiếm điểm khi làm theo tất cả các hướng dẫn về cách kiếm điểm. Việc thành viên không làm theo bất kỳ hướng dẫn hoặc thủ tục bắt buộc nào đúng cách có thể khiến họ không kiếm được số điểm và họ sẽ không có quyền khiếu kiện Milieu về việc này.

 • 2.14

Tín dụng kiếm được sẽ được ghi trong Tài khoản Milieu của thành viên và họ chỉ có thể đổi điểm khi đạt được cấp độ hoàn thành cụ thể do Milieu quy định. Không được phép chuyển điểm sang Tài khoản Milieu khác cũng như không được phép chia sẻ số điểm dưới mọi hình thức. Milieu nghiêm cấm việc bán hoặc trao đổi điểm. Điểm không có giá trị tiền tệ và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài đổi phần thưởng. Milieu không hoàn lại điểm một khi thành viên đã sử dụng.

 • 2.15

Milieu có quyền thay đổi loại hoạt động mà qua đó thành viên có thể được điểm cũng như có quyền thay đổi tần suất mời thành viên tham gia các hoạt động đó. Phần thưởng trao tặng và cấp độ hoàn thành bắt buộc để đổi điểm có thể thay đổi. Tất cả các phần thưởng đều phụ thuộc vào tình trạng còn hay không.

 • 2.16

Bạn đồng ý không sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích thiện chí, bao gồm nhưng không giới hạn ở: cung cấp câu trả lời sai lệch. Milieu có quyền điều chỉnh số điểm của Thành viên hoặc từ chối đổi bất kỳ số điểm nào cho họ nếu câu trả lời khảo sát của họ có chứa (hoặc bị nghi ngờ là có chứa) dữ liệu sai lệch hoặc dữ liệu bị coi là không chính xác theo tiêu chuẩn của Milieu mà theo đó, chúng tôi có toàn quyền cũng như thẩm quyền quyết định.

 • 2.17

Tất cả số điện thoại, địa chỉ email hoặc số nhận dạng cá nhân cho các yêu cầu nhận thưởng được liên kết với Tài khoản Milieu của bạn không được phép liên kết hoặc chia sẻ với các Tài khoản Milieu khác. Trong trường hợp có bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào dẫn đến việc Milieu tin rằng một cá nhân đang thu nhập và quy đổi điểm trên nhiều tài khoản, Milieu có quyền từ chối quy đổi bất kỳ quy đổi nào và khóa cũng như hủy bỏ tất cả các Tài khoản Milieu có liên quan.

 • 2.18

Milieu có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để loại bỏ hoặc tạm ngưng bất kỳ người dùng nào bị nghi ngờ là sử dụng sai mục đích, thực hiện hành động không thích hợp hay mạo danh người khác. Trong trường hợp bất kỳ người dùng nào không tuân thủ quy định, sử dụng sai mục đích, mạo danh hoặc thực hiện hành vi gian lận, Milieu có quyền khởi kiện người dùng đó. Thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lên tới S$100.000 cho mỗi tài khoản gian lận.

 • 2.19

Milieu bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ Tài khoản Milieu nào đã không hoạt động (nơi thành viên chưa truy cập và / hoặc tương tác với ứng dụng di động khảo sát của Milieu) trong một khoảng thời gian được chỉ định bởi thông báo đã cung cấp. Chúng tôi sẽ cảnh báo người dùng về việc chấm dứt Tài khoản trong một khoảng thời gian hợp lý trước khi việc chấm dứt xảy ra. Điểm tích lũy cho tài khoản bị chấm dứt sẽ bị mất.

3. Không sử dụng và không tiết lộ

 • 3.1

Thông tin và nội dung mà chúng tôi cung cấp cho bạn trên Nền tảng có thể có tính chất bí mật hoặc độc quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở: nội dung khảo sát. Bạn phải giữ bí mật tuyệt đối và không tiết lộ cho người khác bất kỳ thông tin và nội dung nào bạn có quyền truy cập hoặc tìm hiểu được trong quá trình tham gia khảo sát hay hoạt động trên hoặc liên quan đến Nền tảng.

 • 3.2

Bạn không được sử dụng thông tin hay nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích thương mại, ngoài mục đích theo Điều khoản này. Nếu bạn vi phạm giao ước này, ngoài việc mất điểm và chấm dứt tài khoản tham gia Milieu, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Milieu và/hoặc khách hàng của chúng tôi do vi phạm quy định.

 • 3.3

Bạn đồng ý thông báo cho Milieu ngay lập tức nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có người sử dụng, tiết lộ hoặc truy cập vào thông tin hay nội dung đó ngoài phạm vi được quy định cụ thể trong Điều khoản này.

4. Rút thăm trúng thưởng

 • 4.1

Milieu có thể mời bạn tham gia hoạt động trên Nền tảng để bạn có cơ hội rút thăm trúng thưởng. Việc rút thăm đó sẽ được quy định theo điều khoản và điều kiện tương ứng đã xác định và trình bày cho mỗi chương trình rút thăm trúng thưởng. Giải thưởng không có người nhận trong vòng 1 tháng kể từ khi Milieu thông báo người trúng thưởng có thể được coi là vô hiệu hóa.

5. Liên kết giới thiệu

 • 5.1

Bạn có thể kiếm thêm điểm bằng cách giới thiệu bạn bè và gia đình tham gia Ban khảo sát Milieu, với điều kiện là họ tham gia bằng đường liên kết giới thiệu duy nhất của bạn (“Liên kết giới thiệu”). Điều kiện liên quan đến việc trao tặng thêm điểm thưởg vừa nêu được trình bày trong ứng dụng khảo sát di động của Milieu.

Khi giới thiệu thành viên triển vọng trong tương lai, bạn đồng ý không mạo danh hay tuyên bố đại diện cho Milieu và bạn sẽ không tìm cách dẫn dụ hay lừa thành viên tương lai sử dụng Liên kết giới thiệu của mình để tham gia.

Bạn đồng ý thông báo cho bất kỳ thành viên tương lai nào mà mình giới thiệu rằng họ sẽ sử dụng Liên kết giới thiệu của bạn và bạn sẽ nhận được điểm nếu họ tham gia Ban khảo sát Milieu thông qua Liên kết giới thiệu đó.

 • 5.2

Milieu có quyền hạn chế hoặc từ chối đổi bất kỳ số điểm nào đã nhận qua Liên kết giới thiệu nếu phát hiện thấy người dùng lạm dụng Liên kết Giới thiệu của chúng tôi.

 • 5.3

Milieu có quyền tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa liên kết giới thiệu của thành viên nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng thành viên đó đang lạm dụng Liên kết giới thiệu và/hoặc bất kỳ tính năng nào khác của Nền tảng.

6. Nội dung người dùng

 • 6.1

Việc sử dụng Nền tảng có thể cho phép bạn tương tác hoặc gửi nội dung lên Nền tảng, bao gồm cả quan điểm, ý tưởng, ý kiến phản hồi hoặc thông tin khác hay nội dung (“Nội dung người dùng”). Nội dung này có thể hiển thị cho Thành viên khác trên Nền tảng hoặc hiển thị công khai.

 • 6.2

Bạn công nhận rằng bạn, không phải Milieu, là bên duy nhất chịu toàn bộ trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà mình tải lên, đăng tải, liên kết đến, gửi qua email hoặc truyền tải, bằng cách khác, trong quá trình sử dụng Nền tảng.

 • 6.3

Milieu có thể không kiểm soát hay sàng lọc trước Nội dung người dùng đăng tải trên Nền tảng và cũng không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hay chất lượng của Nội dung người dùng nên do đó, không chịu trách nhiệm liên quan đến Nội dung người dùng đó.

 • 6.4

Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng Nền tảng, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng và bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá cũng như chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng nào, bao gồm cả mức độ tin dùng đối với tính chính xác, tính hoàn chỉnh hay mức độ hữu dụng của nội dung đó. Mặc dù có quy định nêu trên, Milieu có thể xem xét một số thông tin nhất định mà người dùng gửi lên Nền tảng để xác định xem thông tin đó có bất hợp pháp hay vi phạm Điều khoản này hay không. Milieu có quyền tùy ý từ chối, chỉnh sửa, di chuyển hay xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào dù nội dung đó có vi phạm Điều khoản này hay không.

 • 6.5

Đối với tất cả Nội dung người dùng mà bạn truyền đến Nền tảng, bạn cấp cho Milieu và tất cả các đơn vị liên kết của Milieu giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, vĩnh viễn, miễn phí tác quyền và có phạm vi toàn thế giới để sử dụng, tái tạo, thay đổi, phỏng theo, chỉnh sửa, xuất bản, dịch, tạo tác phẩm phái sinh, thực hiện và trưng bày Nội dung người dùng đó (toàn bộ hay một phần) trên khắp thế giới và/hoặc để kết hợp với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hay công nghệ nào mà không cần phải công nhận hay trả tiền cho bạn.

 • 6.6

Trong quá trình sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý không:

 • Tải lên, đăng tải, liên kết đến, gửi qua email hay truyền tải, bằng cách khác, bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào hoặc tài liệu ủng hộ hành vi bất hợp pháp;
 • Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc sử dụng bất kỳ cách nào không phù hợp; đe doạ; phản cảm; nội dung lạm dụn;
 • Mạo danh bất kỳ người nào (dù còn sống hay đã qua đời) hay bất kỳ thực thể nào;
 • Giả mạo tiêu đề thư hoặc thao túng các danh tính bằng cách khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải hoặc cung cấp thông qua quá trình sử dụng Nền tảng;
 • Tải lên, đăng tải, liên kết đến hay truyền tải, bằng cách khác, bất kỳ thông tin nào mà bạn không có quyền truyền tải;
 • Tải lên, đăng tải, liên kết đến, gửi qua email hay truyền tải, bằng cách khác, bất kỳ tài liệu quảng bá, quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn nào, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “email lừa đảo”, “mô hình kim tự tháp” hay bất kỳ hình thức kêu gọi hành động nào;
 • Tải lên, đăng tải, liên kết đến, gửi qua email hoặc truyền tải, bằng cách khác, bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ tệp hay chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hay hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông nào;
 • Thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân về người khác;
 • Sử dụng bất kỳ Tài liệu nào (theo quy định trong Khoản 11.1) cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc thương mại mà chưa có văn bản đồng ý của Milieu;
 • Tìm cách bình chọn nhiều lần trong mỗi khảo sát hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể gây ảnh hưởng đến tính hợp lệ hay tính chính xác của kết quả nào thu được thông qua Nền tảng; và
 • Tải lên bất kỳ Nội dung người dùng nào, theo phán xét riêng của Milieu, có thể bị phản đối hoặc có thể khiến Milieu phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn bị phát hiện vi phạm bất kỳ chính sách nào ở trên, bạn đồng ý rằng Milieu có thể hủy hoặc tạm ngưng tài khoản Milieu Panel của bạn, ngăn chặn hoặc hạn chế việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc xóa hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung và bất kỳ Số Điểm nào tích lũy được trong Tài khoản Milieu của bạn sẽ bị mất mà không có thông báo trước.

7. Chấm dứt

 • 7.1

Nếu bạn không muốn làm thành viên nữa, vui lòng liên hệ với Milieu thông qua Trung tâm Trợ giúp. Sau đó, Milieu sẽ ngừng liên hệ với bạn, theo thời gian hành chính 7 ngày. Theo đó, bạn công nhận và đồng ý rằng nếu bạn chấm dứt tư cách thành viên của mình, bạn có thể tiếp tục nhận email từ Milieu trong khoảng thời gian 7 ngày sau đó. Do chấm dứt tư cách thành viên của bạn, mọi Tín dụng cộng dồn sẽ bị mất.

 • 7.2

Bạn đồng ý rằng Milieu có thể tùy ý hủy hoặc tạm ngưng tài khoản tham gia Ban khảo sát Milieu của bạn, ngăn chặn hoặc hạn chế việc bạn sử dụng Nền tảng hay xóa hoặc hủy bỏ bất kỳ Nội dung người dùng nào, tại thời điểm bất kỳ, với lý do bất kỳ và bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không có quyền khiếu kiện Milieu về việc này.

 • 7.3

Milieu có quyền chấm dứt bất kỳ Nền tảng nào vì bất kỳ lý do nào, tại thời điểm bất kỳ. Nếu trường hợp đó xảy ra và trừ phi có quy định khác, Thành viên có thể không đổi được bất kỳ số điểm nào trong Tài khoản Milieu. Milieu sẽ cố gắng thông báo về thời hạn chấm dứt cho tất cả các Thành viên. Tuy nhiên, Milieu sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thông báo được cho bất kỳ Thành viên nào bất kể vì lý do gì.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm

 • 8.1.1

Bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn là bên duy nhất chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nền tảng. Tất cả các Nền tảng và nội dung trên Nền tảng được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Milieu không tuyên bố hay bảo đảm rằng thông tin mà người dùng có thể truy cập qua Nền tảng là chính xác, hoàn chỉnh hay hiện hành. Theo đó, bạn miễn cho Milieu, các công ty con, đơn vị liên kết và nhà cung cấp bên thứ ba của Milieu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đổi và sử dụng bất kỳ phần thưởng nào, bao gồm cả phần thưởng (sau khi nhận) bị mất, đánh cắp hay tiêu hủy.

 • 8.1.2

Milieu từ chối trách nhiệm bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sự bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, kết quả và tính chính xác hay hoàn chỉnh, tính riêng tư hay bảo mật của thông tin.

 • 8.1.3

Ngoài ra, Milieu từ chối bất kỳ trách nhiệm bảo đảm nào về việc sử dụng, vận hành hoặc khả năng cung cấp dịch vụ hay nội dung không bị gián đoạn, hoặc bất kỳ yêu cầu giao dịch hay việc gửi nội dung nào mà bạn cố gắng thực hiện bằng cách sử dụng Nền tảng sẽ diễn ra thành công, không gặp sự cố hoặc được hoàn thành trong khoảng thời gian hợp lý.

 • 8.1.4

Milieu không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được chia sẻ bởi bạn hoặc cho bạn thông qua Nền tảng. Do đó, bạn chấp nhận rủi ro rằng bất kỳ thông tin nào được chia sẻ hoặc nhận qua Nền tảng sẽ có thể được truy cập bởi các bên thứ ba trái phép và/hoặc được chúng tôi tiết lộ cho các bên thứ ba có ý định là bạn hoặc có ý định hành động theo thẩm quyền của bạn.

9. Bồi thường

 • 9.1

Theo đó, bạn đồng ý bồi thường và giữ Milieu, các công ty con, đơn vị liên kết và đại lý của Milieu cũng như từng giám đốc, cán bộ và nhân viên của đơn vị đó không bị thiệt hại trước mọi trách nhiệm, tổn hại, tổn thất, khiếu nại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở: phí pháp lý hợp lý) phát sinh dưới mọi hình thức do việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc do vi phạm Điều khoản này, dù hành vi vi phạm đó do bạn hay người khác thực hiện qua Tài khoản Milieu của bạn.

10. Nội dung của bên thứ ba

 • 10.1

Nền tảng có thể chứa đường liên kết hay nội dung tham chiếu đến thông tin, nội dung và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp (sau đây gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). Milieu không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Nội dung của bên thứ ba cũng như không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm giải trình về tính chính xác và tính hoàn chỉnh của nội dung đó hoặc bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhật nào đối với nội dung đó. Milieu không chịu trách nhiệm về việc phát trực tiếp nội dung lên Internet hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nội dung nào khác nhận được từ Nội dung của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, bạn không được sử dụng bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba khi chưa được Milieu cho phép bạn làm việc đó bằng văn bản. Nếu được Milieu cho phép làm như vậy, bạn đồng ý tự chịu rủi ro liên quan đến việc mình sử dụng Nội dung của bên thứ ba đó và việc Milieu đồng ý hay thêm bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba trên Nền tảng không đồng nghĩa với việc Milieu chứng thực Nội dung của bên thứ ba. Hơn nữa, bạn thừa nhận rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng Nội dung của bên thứ ba của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện khác mà bạn cần biết và chịu trách nhiệm.

11. Sở hữu trí tuệ

 • 11.1

Nền tảng và tất cả các thông tin cũng như nội dung có trên và trong Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: văn bản, đồ họa, âm thanh, video, ảnh, phần mềm, phát minh, khảo sát, logo hoặc tài liệu khác (“Tài liệu”), là tài sản trí tuệ của Milieu và được ủy quyền cho Milieu, bên cấp phép, đối tác kinh doanh và đơn vị liên kết sử dụng, bao gồm cả mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế, quyền đối với cơ sở dữ liệu, bí mật thương mại có trong các tài liệu đó. Việc biên soạn, tổ chức và trưng bày nội dung đó cũng như tất cả các phần mềm và phát minh được sử dụng trên và liên quan đến Nền tảng là tài sản độc quyền của, hoặc được cấp phép cho, Milieu và đơn vị liên kết của Milieu.

 • 11.2

Không được pháp tái tạo Tài liệu hoặc bất kỳ phần nào của Tài liệu dưới mọi hình thức hoặc phương tiện, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản này. Bạn đồng ý không thay đổi, sao chép, tái tạo hoặc tạo tác phẩm phái sinh, xuất bản lại, trưng bày, tải lên, đăng tải, truyền tải, phân phối hay sử dụng nội dung có trên Nền tảng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản đồng ý trước của Milieu. Bạn không được khai thác Nền tảng theo cách trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gây gánh nặng cho công suất của mạng lưới.

 • 11.3

Milieu cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có giới hạn, có thể thu hồi và không thể chuyển nhượng để sử dụng Nền tảng theo Điều khoản này. Chúng tôi có thể thu hồi giấy phép có giới hạn này bất cứ lúc nào. Nghiêm cấm sử dụng Tài liệu hoặc Nền tảng, dù cho mục đích sử dụng cá nhân hay phi thương mại, ngoài mục đích được cho phép cụ thể trong Điều khoản này khi chưa có văn bản đồng ý trước của Milieu. Việc sử dụng như vậy sẽ tự động dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức giấy phép có giới hạn mà Milieu đã cấp trong phần này. Trừ phi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản này, không quy định nào trong Điều khoản này được hiểu là trao cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu, quyền lợi nào đối với Tài liệu cũng như quyền sở hữu tài sản trí tuệ có trong đó.

12. Điều khoản chung

 • 12.1

Tất cả các thông báo được Milieu gửi đến Thành viên sẽ được gửi qua Nền tảng hoặc gửi đến địa chỉ email đã xác định của Thành viên khi họ cung cấp trong Quá trình đăng ký Milieu.

 • 12.2

Điều khoản này (bao gồm Chính sách Bảo mật của chúng tôi) cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Milieu và thay thế bất kỳ sự thỏa thuận, dàn xếp, tuyên bố và nhất trí nào giữa bạn và Milieu.

 • 12.3

Milieu có quyền khởi kiện bạn để đền bù cho bất kỳ sự tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí hoặc phí tổn nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc phát sinh do bạn vi phạm Điều khoản này cũng như để thực thi bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có theo luật pháp. Việc Milieu không hành động đối với một hành vi vi phạm cụ thể không đồng nghĩa với việc miễn quyền hành động nói chung của Milieu đối với hành vi vi phạm tương tự hoặc sau đó.

 • 12.4

Người nào không phải là một bên liên quan đến Điều khoản này sẽ không có quyền theo Điều khoản này. Để tránh xảy ra nghi ngờ, mọi pháp chế nào trong bất kỳ khu vực tài phán liên quan nào trao quyền cho các bên thứ ba đều bị loại trừ.

 • 12.5

Nếu phát hiện thấy bất kỳ điều nào trong Điều khoản này không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành theo luật pháp hiện hành, điều đó sẽ bị loại khỏi Điều khoản này và các điều còn lại trong Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 • 12.6

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Singapore và bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán riêng của các tòa án Singapore.

13. Ngôn ngữ

 • 13.1

Điều khoản này được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự thiếu nhất quán nào giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch của Điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

14. Dữ liệu cá nhân

 • 14.1

Bạn đồng ý rõ ràng cho phép Milieu thu thập dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm tên, địa chỉ email, giao thức Internet hoặc địa chỉ MAC của bạn thông qua việc sử dụng cookie hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác có thể được yêu cầu trong Quá trình đăng ký Milieu để cung cấp các dịch vụ nêu trên cho bạn trên Nền tảng cũng như cho các mục đích được quy định trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi tại đây. Trong trường hợp bạn không đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sẽ không thể tiến hành tạo tài khoản tham gia Ban khảo sát Milieu cho bạn và bạn sẽ không được phép tham gia bất kỳ hoạt động hay khảo sát nào của Milieu hay sử dụng bất kỳ Nền tảng nào của chúng tôi.

Khi tham gia Ban khảo sát Milieu hoặc bất kỳ khảo sát hay hoạt động nào khác trên Nền tảng, chúng tôi có thể cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xác minh tính phù hợp của đáp viên đối với khảo sát. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân đã ẩn danh của bạn cho khách hàng vì mục đích tương tự. Tùy từng thời điểm, và theo Chính sách bảo mật của chúng tôi chúng tôi cũng có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin của chúng tôi. Bằng việc đồng ý tạo Tài khoản Milieu, bạn cũng đồng ý với việc tiết lộ thông tin nói trên.

Tùy từng thời điểm, Milieu có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một đơn vị liên kết hoặc bên trung gian về dữ liệu nằm trong khu vực tài phán khác. Khi đồng ý tạo Tài khoản Milieu Surveys, bạn cũng đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này. Nếu trường hợp đó xảy ra, Milieu đã thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng đơn vị liên kết hoặc bên trung gian về dữ liệu áp dụng các biện pháp để nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ít nhất là tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (“PDPA”) của Singapore hoặc Đạo luật bảo mật dữ liệu của Philippines năm 2012 (“DPA”) của Philippines, nếu có. Chúng tôi và bất kỳ đơn vị liên kết hay bên trung gian nào về dữ liệu sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn hoặc sẽ loại bỏ phương tiện mà qua đó, dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn có thể liên hệ đến bạn khi Tài khoản Milieu của bạn chấm dứt hay bạn ngừng sử dụng Nền tảng. Để tránh xảy ra nghi ngờ, bạn đồng ý cho phép Milieu và/hoặc bên trung gian về dữ liệu của Milieu tiếp tục chỉ giữ lại và sử dụng dữ liệu không nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân đã ẩn danh của bạn sau khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ hay Nền tảng của Milieu.

Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân đã ẩn danh của bạn dưới hình thức tổng hợp và bạn sẽ không còn bị xác định danh tính cá nhân.

 • 14.2

Bạn có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào đã cung cấp cho Milieu tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể sửa đổi, hiệu chỉnh, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách truy cập vào Tài khoản Milieu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp bạn không cung cấp đủ thông tin cá nhân cho Milieu, bạn không còn có thể duy trì Tài khoản Milieu của mình, tham gia Ban khảo sát Milieu hoặc truy cập vào Nền tảng. Sau khi việc sửa đổi, cập nhật hay hiệu chỉnh thông tin có hiệu lực, bạn đồng ý cho phép chúng tôi cập nhật cho bất kỳ bên nào mà chúng tôi đã cung cấp cho họ dữ liệu cá nhân của bạn trước đó, đồng thời cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đã cập nhật, hiệu chỉnh hay sửa đổi của bạn để cung cấp các dịch vụ được quy định trong tài liệu này.

Nếu bạn không thể hiệu chỉnh thông tin cá nhân từ Tài khoản Milieu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp để chúng tôi có thể xem xét yêu cầu của bạn và có biện pháp xử lý thích hợp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi đã hoặc có thể đã sử dụng hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong 12 tháng qua, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp.

Bạn có thể xem thêm thông tin liên quan đến Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi và quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn tại đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách về quyền riêng tư hoặc điều khoản về dữ liệu cá nhân của mình trong Điều khoản này, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua Trung tâm Trợ giúp hoặc gửi thư tới địa chỉ dataprotection@mili.eu để được giải đáp thắc mắc.