← Back to Main

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการที่ บริษัท มิลยู อินไซต์ จำกัด และบริษัทในเครือ (“มิลยู” “พวกเรา” “เรา”) เก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ผู้ตอบแบบสอบถาม”) ได้ให้สำหรับการใช้งานผ่าน เว็บไซต์ Milieu แอปพลิเคชั่น Milieu Surveys และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม” หรือ “บริการ”) และแจ้งเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือทำให้ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน แลใช้ทางเลือกต่างๆเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และโปรดติดต่อเรา(ผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys) หากท่านมีข้อสงสัยประการใด พวกเรายินดีที่จะช่วยท่านเสมอ

สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของมิลยู ถ้าท่านไม่ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา (เราจะแจ้งให้ท่านทราบ เช่น โดยการระบุข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา) เราอาจปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิก หรือไม่สามารถให้บริการต่างๆของเราแก่ท่าน นโยบายฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวไป (กรุณาดูข้อ 10)  

1.     ข้อมูลประเภทใดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ในส่วนนี้ เราขอแจ้งให้ทราบถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเราได้เก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้ามาเป็นสมาชิกของมิลยู เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Milieu และ/หรือ เข้าร่วมทำแบบสอบถาม อีกทั้งยังครอบคลุมประเภทของข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เรารวบรวมตามแพลตฟอร์มทั้งหมดของมิลยู

1.1.     ข้อมูลที่ท่านให้

1.1.1.   ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ตอบแบบสอบถาม

1.1.2.   ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

1.1.3.   ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ฐานะทางเศรษกิจโดยทั่วไป และ ข้อมูลสํามะโนครัว

1.1.4.   ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค เฉพาะในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามมิลยูผ่านทางเฟสบุ๊ค และท่านอนุญาตให้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลในเฟสบุ๊คกับเรา

1.1.5.   ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราเพื่อแลกกับของรางวัล ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ อีเมลเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ สำเนาบัตรประชาชนของคุณ

1.1.6.   ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร (ถ้าท่านชนะรางวัลจากการจับฉลากหรือ มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากเราตามโปรแกรมการให้รางวัลของเรา

1.1.7.   เราอาจตรวจสอบข้อมูลโดยการติดต่อคุณผ่านทางข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน

1.1.8 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณให้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง รวมถึง ชื่อ ข้อมูลติดต่อ หรือ ประวัติการสนทนาระหว่างเรากับคุณ

1.1.9   ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ ประวัติการสนทนาระหว่างเรากับท่าน และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

1.1.10 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสัญชาติ เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความไม่บกพร่องทางร่างกาย ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ ของข้อมูลอื่นๆ

1.2     ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

1.2.1   เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์มิลยู เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านเพื่อประมวลผลและส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์มิลยู หน้าเว็บไซต์มิลยูที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์มิลยูของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

1.2.2   รายละเอียดของการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งหมดของเรา (รวมถึงบริการของบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเรา) หรือ แหล่งข้อมูลอื่นที่ท่านเข้าใช้ (ซึ่งอาจรวมถึง อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล, แมค แอดเดรส, ข้อมูลบราวเซอร์, ประเภทอุปกรณ์, รหัสอุปกรณ์, โอเปอร์เรติ้ง ซิสเต็ม, ประเภทบราวเซอร์ หรือ ข้อมูลการวิเคราะห์อื่นๆ ซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่า “ข้อมูลอุปกรณ์”)

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อประมวลผลและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์มิลยู รวมถึงอาจตรวบสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้เป็นการระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

1.3. การตรวจสอบการยืนยันตัวตน

เราอาจทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของบางท่านเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าตัวตนที่ใช้บริการของเรานั้นเป็นไปตามที่ได้ให้ไว้ ในระหว่างการตรวจสอบยืนยันตัวตน เราอาจรววบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งเราจะไม่จัดเก็บไว้และจะทำลายทันทีหลังจากที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

1.3.1 ข้อมูลอุปกรณ์จากการที่ท่านใช้ แพลตฟอร์มของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน

1.3.2 หลักฐานการยืนยันตัวตน

2.     เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1       เพื่อติดต่อกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปิดโอกาสให้เราได้แจ้งท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา, การอัพเดทซอฟแวร์ หรือ กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น หรือ สถานะการได้รับของรางวัล ถ้าท่านไม่ต้องการที่จะอยู่ในรายการส่งอีเมลของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะออกจากรายการดังกล่าวได้โดยการกดยกเลิกการเป็นสมาชิกจากรายการอีเมลของเรา หรือ ติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys

2.2       เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อช่วยให้เรา สร้าง ปรับปรุง จัดการ จัดส่ง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาในการโฆษณา อีกทั้งช่วยรับมือกับข้อตำหนิ คำถาม และปัญหาทางเทคนิค ที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของท่าน

2.3       เพื่อทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของท่าน

เราใช้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในบัญชีและระบบเน็ตเวิร์กของมิลยู ผ่านกระบวนการตรวจสอบของเรา เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ และพัฒนาบริการของเรา เพื่อประโยชน์ของทุกคนในเครือข่ายโซเชียลของมิลยู และ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้

2.4       เพื่อใช้ในการวิจัย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินกิจการภายใน เช่น การตรวจสอบบัญชี การประมวลผลข้อมูล หรือการวิจัยเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารกับลูกค้า

2.5       การให้ของรางวัล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านเพื่อแลกของรางวัล เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการส่งมอบของรางวัล หรือเมื่อท่านได้รางวัล หรือมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากโปรแกรมการให้ของรางวัลของเรา

2.6     เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

มิลยูมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านให้ข้อมูลของท่านกับมิลยูเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ในแพลตฟอร์มของมิลยูหรือเป็นสมาชิกในระบบสะสมคะแนนต่างๆ ของมิลยู รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อรับรางวัล ต่าง ๆ สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของมิลยู รับข้อมูลหรือจดหมาย ใช้แอพพลิเคชั่นของมิลยู กรอกแบบสำรวจ ทำแบบทดสอบวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของมิลยู

3.     เราใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของท่านอย่างไร

มิลยู รวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของท่านในรูบแบบของการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเราใช้เพื่อสร้างแดชบอร์ด และใช้ในการจัดทำงานวิจัยทางการตลาด เพื่อให้องค์กรเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ข้อมูลที่ใช้เก็บจากแบบสอบถามและลงคะแนน จะได้รับการสรุปเป็นข้อมูลทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถทำให้เข้าถึงตัวตนของบุคคล ดังนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำและตอบแบบสอบถาม จากการทำแบบสอบถามของเรา

3.1       การติดต่อและให้บริการลูกค้า

เมื่อมีการติดต่อ ให้บริการ หรือทำงานกับมิลยู ลูกค้าและผู้บริหารต้องการที่จะเข้าถึงเพียงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ (กรณีเปิดเผยชื่อ) จึงไม่สามารถที่จะระบุตัวผู้ใช้ได้โดยตรง เราใช้ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถาม เพื่อให้บริการลูกค้า (โปรดดูในหมวดที่ 5 “ใครคือผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลไปให้” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิจัย และเพื่อจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

3.2       เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

เราอาจนำข้อมูลไปใช้ภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมคุณภาพ ระบบบริหาร และการประเมิณผลการใช้แพลตฟอร์มของเรา หรือ ผลการทำงานของเรา ดังนี้ เราจึงสามารถให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และมอบประสบการ์ที่ดีขึ้นแก่ท่าน

3.3       เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น

เราใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำผลการสำรวจของมิลยูแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำถาม หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาทางการตลาด

เราอาจใช้ข้อมูล และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องในหรือนอกแพลตฟอร์มของเรา และวัดประสิทธิผล และความเข้าถึงของโฆษณา และบริการดังกล่าว

4.     การใช้คุ๊กกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ

4.1       คุ๊กกี้ คืออะไร

คุ๊กกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งอนุญาตให้เว็บไซต์รวบรวมและเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์ของท่าน

4.2       มิลยู จะใช้คุ๊กกี้อย่างไร

มิลยูจะใช้คุ๊กกี้ เพื่อนำทางท่านในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ทำให้เราปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทำให้การเข้ามาครั้งต่อไปของท่านนั้นง่ายขึ้น และเกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการจดจำภาษาที่ท่านเลือก

4.3       ประเภทของคุ๊กกี้

4.3.1   การตั้งค่า

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อการตั้งค่า เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกและการตั้งค่าของท่าน ให้เราจำข้อมูลในการเข้าใช้ของคุณ เช่น ภูมิภาคของท่าน หรือขนาดตัวอักษรที่ชอบ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นไปตามนั้น และท่านให้ความยินยอมในการตั้งค่า และใช้คุ๊กกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

4.3.2   การรักษาความปลอดภัย

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ป้องกันการใช้ล็อกอิน ครีเด็นเชียล เพื่อการฉ้อฉลและปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.3.3   การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชั่น เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการทำงานของเราได้ เราใช้ระบบวิเคราะห์ของกูเกิล เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่า ผู้เข้าใช้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร ระบบจะรวบรวมข้อมูล และรายงานสถิติการเข้าเว็บไซต์ โดยตรึกตรองวิเคราะห์และประมวลผลจากรูปแบบการใช้และไม่ต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้

4.4       การยกเลิกการให้ความยินยอม

ไม่ว่าด้วยเหตุใด ท่านไม่ต้องการให้เราติดตามการใช้งานในแพลตฟอร์มของเราโดยใช้คุ๊กกี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมโดยการตั้งค่า บราวเซอร์ และ จำกัดการใช้หรือบริหารการตั้งค่าคุ๊กกี้ของท่านได้ตลอดเวลาโปรดทราบว่า การยกเลิกจะจำกัดเพียงเท่าที่เราได้ให้บริการแก่ท่านเท่านั้น

5.    ใครคือคนที่เราแบ่งปันข้อมูลให้

5.1       ลูกค้าของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านทางการตอบรับแบบสอบถามกับลูกค้า โดยข้อมูลที่แบ่งปันกับลูกค้านี้จะไม่มีการระบุตัวตน ระบุชื่อ หรือรายละเอียดการติดต่อของท่านแต่อย่างใด ซึ่งการแบ่งปันนี้เป็นการแบ่งปันเพื่อการวิจัยทางการตลาด และบริการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลอุปกรณ์ อาจถูกใช้โดย ผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ผู้ทำการตลาดและผู้ทำการโฆษณาออนไลน์ ส่งข้อความหรือโฆษณาทางการตลาดโดยเฉพาะหรือเกี่ยวข้อง หรือ จัดส่งข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้ เราจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท องค์กร หรือ บุคคลภายนอกของมิลยู อย่างไรก็ตามอาจมีเพียงบางกรณีที่มิลยูจะแบ่งปันข้อมูล (ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

5.2       การตรวจสอบระบบ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นซึ่งให้บริการกับเราตามที่เราร้องขอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการไอที ซึ่งดูแลระบบไอที นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เราจะไม่เช่า ขาย หรือทำการอันเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะเป็นกรณีดังต่อไปนี้

5.3       เหตุผลตามกฎหมาย

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่กฎหมายบังคับ หรือเป็นกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือตามคำสั่งศาล (หรือเรามีเหตุอันควรเชื่อว่าเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน) หรือ เมื่อมีความจำเป็นที่จะป้องกันอันตรายต่อ ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลใด หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6.     เราเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยได้อย่างไร

6.1.      การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดของท่าน ถูกจัดวางและเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการรับรองในประเทศสิงคโปร์ มิลยู เป็นเจ้าของหรือได้เช่าไว้ ภายใต้การควบคุม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกประเทศไทย เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่าน เรายังคงรักษามาตรการป้องกันด้านเทคนิคและทางกายภาพที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไข และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแล และเลือกใช้ศูนย์กลางข้อมูลที่มีมาตรฐานที่สูงสุดในด้านการป้องกันและความพร้อมทางด้านการใช้งาน รวมถึงมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกทำลาย การใช้ผิดทาง การหลอกลวง หรือการถูกเปิดเผย ทั้งนี้โดยข้อมูลนั้นถูกจัดวางและเก็บรักษาไว้ในคลาวด์

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (2) ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านและเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถรับประกันได้ และ (3) ข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวอาจถูกดูหรือถูกดัดแปลงโดยบุคคลที่สามในระหว่างการถ่ายโอนแม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

หากเราพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราจะแจ้งการละเมิดดังกล่าวให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบว่ามีการละเมิด

6.2.      ระบบล็อกอิน ครีเด็นเชียล

เราเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเปลี่ยนผ่านการใช้ระบบ ทีแอลเอส(TLS) และ เอสเอสแอล(SSL) และเก็บรักษาโดยใช้ AES256 encryption (เพื่อปกป้องรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของท่าน)

ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านหรือรายละเอียดในการเข้าสู่ระบบอื่นๆซึ่งให้ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์ม และต้องรักษาไว้เสมือนกับเป็นข้อมูลความลับ ถ้าท่านเชื่อหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นรู้ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของท่าน ท่านต้องติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชัน Milieu Surveys โดยเร็วที่สุด (โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานระบบของเรา)

6.3       กฎหมาย

เรารวบรวมข้อมูลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศสิงคโปร์ ปี ค.ศ.2012 (Singapore Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”)) และ the ICC/ESOMAR International Code ทั้งนี้ เรารับทราบสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย และจะใช้มาตรการในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6.4       ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

มิลยูมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ มิลยูจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ดังนี้ (ก) มิลยูจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มิลยูยังมีความสัมพันธ์ หรือนิติสัมพันธ์กับท่าน และ (ข) อาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความของกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน มิลยูสงวนสิทธิที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) (ค) มิลยูอาจสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อเนื่องเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของมิลยู โดยรับประกันว่าจะไม่ให้กระทบสิทธิของท่านเกินสมควร และ (ง) กรณีมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการให้ความยินยอมของท่าน มิลยูจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้เป็นระยะเวลาตราบที่ท่านยังไม่ได้ถอนความยินยอมดังกล่าว

7.     สิทธิของท่าน (สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ และเราได้กำหนดนโยบายในการใช้ข้อมูลนั้นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากขึ้น โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆได้ ดังนี้

7.1       การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถ แก้ไข ข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกัน โดยการเข้าถึงและแก้ไขในบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มของมิลยู ท่านอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้อง (รวมถึงแหล่งภูมิศาสตร์) ของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ และอาจขอให้เพิ่มข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จนครบถ้วนได้ตามที่เราขอท่านไว้ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องต่อเราได้โดยตรงที่ ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveysโดยทางมิลยู จะดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด

7.2       การขอหยุดการติดต่อ

ท่านสามารถร้องขอให้เราหยุดติดต่อท่าน ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามในแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถกดยกเลิกการเป็นสมาชิกของอีเมลทางการตลาดทั้งหมด ปิดการแจ้งเตือน หรือ ส่งคำร้องมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys

7.3.      การถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมให้มิลยูเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมิลยู โดยส่งคำรอ้างมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys  อย่างไรก็ดี หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้ประกอบการแลกของรางวัลยังไม่ได้ถูกเก็บรวบรวม การถอนความยินยอมอาจทำให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านสำหรับการส่งของรางวัลหรือสิ่งตอบแทนให้แก่ท่านได้

7.4       การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้มิลยูดำเนินการการลบหรือทำลาย หรือปรับข้อมูลให้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่ามิลยูหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้แล้ว

7.5       การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลของท่าน ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของท่านนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ ภายหลังจากที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นสุดการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ท่านมีสิทธิขอให้มิลยูเก็บรักษาข้อมูลของท่านแต่ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไ

8.     ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ในกรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องการใช้แพลตฟอร์ม หรือ บริการของเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์จะต้องดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ก่อนเสมอ โดยท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์และความสามารถตามกฎหมายสำหรับการใช้แพลตฟอร์มของเรา หากท่านเป็นผู้เยาว์ท่านต้องให้การรับรองและรับประกันว่าท่านกำลังใช้บริการของเรา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่าน ทั้งนี้ เราได้กำหนดข้อจำกัดด้านอายุโดยสมัครใจสำหรับบริการบางอย่างในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุตามที่กำหนดแล้วหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หากท่านมีอายุที่ต่ำกว่า 16 ปี โปรดอย่านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายทำการสังเกตการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์และช่วยเหลือในการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้โดยการแนะนำให้ผู้เยาว์นั้นไม่ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาในแพลตฟอร์มหรือบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16  ปี ได้ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา โปรดติดต่อเราเพื่อการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16  ปี ในการให้ความยินยอมที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในบางประเทศ เราอาจยินยอมให้ผู้ปกครองของท่านหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายให้เป็นผู้กระทำการได้ในนามของท่าน)

9.     การรั่วไหลของข้อมูล

ในกรณีที่เราตรวจพบว่าความปลอดภัยของแพลตฟอร์มมิลยู ได้ถูกบุกรุกหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องอันเป็นผลมาจากกิจกรรมภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโจมตีด้านความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิในการใช้มาตรการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบสวนและการรายงานตลอดจนการแจ้งเตือนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบถึงการรั่วไหลของข้อมูล ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูล เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการแจ้งเตือนบุคคลที่ได้รับผลกระทบหากเราเชื่อว่าอาจมีความเสี่ยงตามสมควรที่จะเกิดอันตรายต่อท่านอันเป็นผลมาจากการรั่วไหลของข้อมูลหรือหากกฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อเราทำเสร็จสิ้นแล้วเราจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์มิลยูและส่งอีเมลถึงท่าน

10    ติดต่อสอบถาม

หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงผ่านทาง ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชั่น Milieu Surveys หรือเขียนจดหมายส่งมาบริษัท มิลยู อินไซต์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 15-02B ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล dataprotection@mili.euที่อยู่ Milieu Insight HQ, 20 Cairnhill Road, Singapore, 229652

11.   ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และได้แปลเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของความหมายอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างภาษาที่ถูกแปล ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

12.   เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

12.1     การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยมิลยูเป็นครั้งคราว และฉบับที่แก้ไขถูกประกาศไว้บนแพลตฟอร์มของเราหรืออาจมีการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่น ๆ ตามดุลยพินิจที่เหมาะสมของเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขวันที่ทำให้เป็นปัจจุบันไว้ที่ด้านล่างของเอกสารหน้านี้ การใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของท่านที่ดำเนินต่อไปภายหลังจากวันที่นโยบายฉบับแก้ไขและมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในขณะนั้น) จะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในขณะที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

12.2     การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความส่วนตัวเป็นนี้ จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัท มิลยู อินไซต์ จำกัด นโยบายความส่วนตัวนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้กับบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ถึงหรือจากเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว ถ้าท่านตามเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงหน้าเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่า เว็บไซต์เหล่านั้นควรจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ และเราจะไม่มีส่วนในความรับผิดชอบหรือหน้าที่ในการปกป้องรักษาข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์นั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลของท่านแก่เว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566